Bloeiende kandidatenlijst voor PvdA Roermond

Afgelopen maandag is tijdens de ledenvergadering van de PvdA Roermond de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Het resultaat is een mooie gevarieerde lijst met bekende en nieuwe gezichten.

Het rijtje namen wordt aangevoerd door fractievoorzitter Richard Heijmann en Statenlid Tirza Houben die de komende maanden als duo-lijsttrekker samen de kar zullen trekken. Interessante nieuwkomers zijn Ron Piepers en Haydo Gündoğmuş op plaats drie en vier.

Onder het motto van ‘Zorgen voor Elkaar’ en met het daarvan afgeleide verkiezingsprogramma wil de PvdA terugkeren naar de kernwaarden van de partij door mensen met elkaar te verbinden en vooruit te helpen in de maatschappij. Daarmee wil de PvdA een positieve en verbindende factor zijn voor Roermond en al haar inwoners.

Kandidatenlijst PvdA Roermond

 1. Richard Heijmann
 2. Tirza Houben
 3. Ron Piepers
 4. Haydo Gündoğmuş
 5. Lynn Rulkens
 6. Gert-Jan van Walsum
 7. Rob Engelen
 8. Remy Wijnands
 9. Peter Hovens
 10. Janine Rusing
 11. Remco van Bergen
 12. Nan Boleij
 13. Ineke van Est
 14. Wim Denie
 15. Piet Hein de Boer
 16. Jacques Bennis
 1. Jessie Koene
 2. Jos Claessen
 3. Theo Geene
 4. Els Heynen
 5. Gerard IJff

Algemene beschouwingen 2017

Lees hier de woordvoering van onze fractievoorzitter Richard Heijmann bij de Algemene Beschouwingen.

Voorzitter,

We kijken vooruit naar 2018. Een verkiezingsjaar. En tegelijkertijd kijken we ook terug op de afgelopen raadsperiode.

Toen we 3,5 jaar geleden begonnen aan deze coalitie was de ambitie om het anders te gaan doen. Mensen meer betrekken bij het maken van beleid. Transparant zijn en integere politiek bedrijven. Onder de slogan “Mensen maken onze stad” wilden we samenwerking promoten en vanuit de wijken als centrale punt zaken organiseren.

In 2015 kregen we gelijk de decentralisaties voor onze kiezen, de uitvoering van de WMO, jeugdwet en Participatiewet die we moesten overnemen van het Rijk. De overgang ging goed maar de komende jaren zullen we met minder geld toch goede zorg en ondersteuning moeten blijven leveren. En dat blijft een uitdaging. We hebben plannen om de jeugdzorgproblemen aan te pakken en er zijn initiatieven om te komen tot een nieuwe Westrom . Dit zijn goede stappen in het transformatieproces.

Waar het gaat om participatie zetten we in op maatwerk om mensen te ondersteunen richting werk of mee te laten doen naar vermogen. Maar wat is “meedoen naar vermogen” precies? Wat kunnen we nog doen om iedereen die in een dergelijke situatie zit nog een stapje extra te kunnen laten doen.

Daaraan gekoppeld gaat het natuurlijk ook om de ambitie van de Gemeente om zelf garantiebanen te creëren voor de doelgroep. Er komen er 2 bij komend jaar waarmee we op een totaal van 12 komen. Maar overheden in Nederland lopen hopeloos achter bij de doelstellingen op dit gebied. De Partij van de Arbeid is daarom van mening dat ook wij als Roermond best een sterkere ambitie mogen hebben en moeten inzetten op minimaal 5% aan garantiebanen in 2020. Dat zijn rond de 25 banen.

Daarom vraagt de Partij van de Arbeid een toezegging van de wethouder om de ambitie van dit College bij stellen naar 5%.

In de afgelopen periode is ook geïnvesteerd in een nieuw armoedebeleid en de wijze waarop we schuldhulpverlening hebben georganiseerd. Als Partij van de Arbeid zijn we zeker blij met het armoedebeleid dat er nu ligt. Maar we zijn pas echt tevreden als we iedereen die het nodig heeft hier mee bereiken en kunnen ondersteunen. De motie Sociale Boekhouder kan hier aan bijdragen en steunen wij dan ook van harte.

Het betrekken van burgers kwam zeer goed tot uiting in het proces van de Toekomstvisie en daarna ook bij de opstelling van andere visies. Heel veel Roermondenaren hebben hier aan meegewerkt en daarmee is het een product van onze hele Gemeente. Maar nu komt het aan op de uitvoering. Hierbij moeten we er voor waken dat het ook een praktische invulling krijgt

Burgers betrekken bij beleidsvorming betekent ook iets voor je organisatie. Mensen die gewend waren om achter hun bureau een voorstel te schrijven, moeten er nu achteruit komen en in gesprek gaan met de burger die misschien wel een heel ander idee heeft. Met de nieuwe organisatievisie en het daaraan gekoppelde SPP kunnen we kijken of de organisatie wel klaar is om op deze nieuwe manier te werken.

We hadden gevraagd om het SPP nu bij de begroting te kunnen behandelen, maar helaas blijkt het nog niet klaar, ondanks dat we er al twee jaar om vragen. Daar zijn we niet blij mee. Eigenlijk zouden we alle gevraagde personele uitbreidingen dan nu moet bevriezen in afwachting van de behandeling hiervan. Daar hebben we serieus over nagedacht. Maar we hebben besloten dit niet te doen.

Met de verkiezingen in het verschiet past het volgens ons niet om de organisatie voor maanden stil te leggen door alle incidenteel gevraagde posten voor personeel uit de begroting te halen.

Wel verzoeken wij het college met een motie bij deze begroting om de uitkomsten van het SPP direct met de Raad te delen, en wat nog belangrijker is, aan te geven hoe de uitbreidingen die nu in de Begroting staan hier in passen.

Voorzitter,

Zaken vanuit de wijken organiseren. Een van de speerpunten van deze coalitie. Op de Donderberg en in Swalmen zijn al goede stappen gezet. De aandacht voor de andere wijken is in de Begroting naar de mening van de Partij van de Arbeid echter erg karig. Hier mag meer focus op komen. Als we de sociale cohesie in wijken willen versterken moeten we daar ook de middelen voor creëren.

Een middel zou een wijkservicepunt kunnen zijn. In Swalmen bestaat dit sinds enige tijd op initiatief van de Dorpsraad. Wij zouden als Pvda iets dergelijks ook graag zien in de andere wijken in Roermond. Het initiatief daarvoor zou net als in Swalmen vanuit de burgers moeten komen, maar als overheid kun je natuurlijk wel hierover in gesprek gaan met burgers. Want misschien weten mensen wel helemaal niet dat dit tot de mogelijkheden behoort. Daarom dient de PvdA de motie wijkservicepunten in waarin wij het College en de wijkregisseurs oproepen tot dit actieve gesprek.

In de begroting wordt gesproken over overlast door jongeren en dat hier iets aan gedaan moet worden. Wat de Partij van de Arbeid betreft begint het bij de vraag, waarom is er overlast van jongeren? Zou dit niet kunnen komen doordat er voor jongeren niets of in ieder geval niet veel te doen is in Roermond? Hebben wij eigenlijk wel een jongerenbeleid? En dan bedoel ik niet voor jongeren met problematieken die gebruik moeten maken van jeugdzorg, maar gewoon voor jongeren tussen de 12 en 18.

We hebben in Roermond 2 jongerencentra, een in de Donderberg en een in het Veld, maar wat doen we voor de jongeren in bijvoorbeeld Swalmen of Herten? Voor de jongeren in Hoogvonderen of op de Kemp?

Hierbij kijken we ook naar DB4all. Deze gedreven groep jongeren vraagt al een jaar om ondersteuning middels subsidie, maar tot onze verbazing is deze aanvraag tot op heden nog steeds niet afgehandeld. Wij hebben begrepen dat hen ook ondersteuning is beloofd vanuit de provincie, maar daarvoor moeten wij als gemeente de eerste stap zetten. PvdA is van mening dat voor deze jongeren mogelijkheden gecreëerd moeten worden, denk daarbij bijv aan een Sociale Hypotheek, zoals de Gemeente Enschede die onlangs heeft geintroduceerd. Kan het College aangeven hoe U staat ten opzichte van structurele steun voor deze organisatie, zodat ook zij kunnen profiteren gemeentelijke en provinciale steun?

Ook vragen wij aandacht voor het creëren van meer en betaalbare woningen voor jongeren. Er wordt voldoende gebouwd in Roermond, maar met name voor jongeren onder de 23, is er bitter weinig te krijgen. En juist deze doelgroep zouden we graag voor Roermond behouden, want met de komende vergrijzing zal deze groep belangrijk zijn voor de invulling van de werkgelegenheid in onze stad.

Voorzitter,

Al 4 jaar spreek ik in deze raad over Yageo en de noodzaak om te komen tot een oplossing voor dit terrein. In 2014 is er door de raad een motie aangenomen om raad en burgers actief te betrekken bij de ontwikkeling van dit gebied. Maar helaas werd deze motie onuitgevoerd van tafel geveegd toen er in 2015 een project-ontwikkelaar met plannen aan kwam zetten. En weer leidde dit tot NIETS.. Volgens de laatste info, die we dan toevallig vernemen als antwoord op technische vragen bij de begroting, heeft de eigenaar inmiddels zelf een partij ingehuurd, waarmee we als Roermond weer een afwachtende houding lijken aan te nemen.

Voorzitter, voor de Partij van de Arbeid is dit onverteerbaar. We wachten al veel te lang. Daarom onze oproep, stof die oude motie uit 2014 af, ga er mee aan de slag en kom met voorstellen. Er zijn ons inziens nog wettelijke mogelijkheden binnen onder andere de WRO en de Crisis en Herstelwet die onvoldoende onderzocht/benut zijn, voor het geval de eigenaar niet voldoende wil meewerken of misschien wel plannen met het gebied aan het ontwikkelen is die wij niet willen.

Om dat nog eens te benadrukken dienen we samen met de SPR een nieuwe motie in. Misschien overbodig, maar zie het dan maar als een krachtig signaal dat wij willen dat er iets gebeurt.

Tot slot.

Als Partij van de Arbeid zijn we trots op dit College en de samenwerking in de coalitie. Was het allemaal goed en zo snel als we hadden gehoopt? Nee, dat niet in alle gevallen. Maar er zijn veel nieuwe zaken in gang gezet, en de komende jaren hopen we hier samen met onze burgers op te kunnen voortbouwen.

Richard Heijmann en Tirza Houben in de bres voor het Vrijveld

Decennialang was het Philipsterrein het stralende middelpunt van de Roermondse wijk Vrijveld. Met honderden werknemers uit de buurt een gemeenschap op zich.

Rond de eeuwwisseling vertrok Philips en kwam de Taiwanese fabrikant Yageo. Die hielden het niet lang vol. Sinds 2005 staat het terrein leeg. Niets of niemand mag erop en het onkruid tiert steeds weliger. Dit tot frustratie van de buurt. Plannen genoeg, maar telkens ontbreekt de wil: bij de wethouder, projectontwikkelaar of de provincie.

Ook Richard Heijmann en Tirza Houben liepen tegen een muur van onvermogen. Samen met de buurtbewoners gaan zij er de komende raadsperiode voor zorgen dat het terrein weer het middelpunt van de wijk wordt. Niet als afvoerputje, maar als ontmoetingsplek voor heel Roermond.

‘Zorgen voor elkaar’ krijgt een nieuwe betekenis voor de Partij van de Arbeid Roermond

Op de Ledenvergadering van woensdag 20 september 2017 hebben de leden unaniem besloten om te kiezen voor een lijsttrekkers-duo.

Richard Heijmann heeft in zijn huidige rol als fractievoorzitter wederom het vertrouwen gekregen van de leden en gaat de lijst aanvoeren samen met Tirza Houben die met hem een duo vormt. Beiden zijn de afgelopen vier jaar op verschillenden manieren verdienstelijk geweest voor Roermond en haar inwoners. Richard heeft dit gedaan vanuit zijn positie als raadslid waarin hij structureel budget heeft weten vrij te maken voor het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Ook het beschikbaar stellen van een meesterbeurs voor het vergroten van de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt is één van zijn verdiensten. Om de sociale cohesie in de wijken te verbeteren heeft de PvdA onder leiding van Richard het voorstel gedaan om €100.000 extra beschikbaar te stellen voor kleine initiatieven in de wijken.

Tirza die vanuit haar positie als Statenlid vooral een verbinden de rol speelt en projecten uit Roermond onder de aandacht brengt bij de Provincie. Zo was één van die projecten ‘Netwerken op de Maas’ waarbij bestuurders van de gemeente Roermond en de Provincie Limburg op een leuke manier kennis met elkaar konden maken. Tirza zet zich voor Roermond in als verbinder, netwerker en ondersteuner.

Daarom zijn wij dan ook erg trots dat beiden hun kwaliteiten samen gaan inzetten voor de inwoners van Roermond.  

Samen zullen zij als duo de campagne ingaan met het thema: ‘Zorgen voor elkaar’. Zij zullen in samenspraak met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties ervoor zorgen dat de waarden van de PvdA een goede vertaling krijgen naar de samenleving.

 

Raadsvergadering 17 juli 2017

Maandagavond zijn de overgebleven agendapunten van de raadsvergadering van afgelopen donderdag behandeld. Dit was de laatste vergadering voor de zomerstop.

Belangrijkste punten om mee te nemen:

Samen met anderen partijen is er een motie ingediend die door de raad is aangenomen die ervoor moet zorgen dat er voor het beheren van de de openbare ruimte (denk hierbij aan onkruidbestrijding, maaien van gras en het onderhouden van kunstwerken) meer middelen beschikbaar komen.

Verordening individuele inkomenstoeslag was een ander punt op de agenda. Samen met de SPR hebben wij een amendement ingediend wat ervoor zorgt dat 400 extra huishoudens in Roermond hiervoor in aanmerking komen.

De verbouwing van Lyceum Schöndeln biedt ook een mogelijkheid om het gebouw energieneutraal te maken waardoor het gebouw duurzamer wordt. Door een motie die samen met anderen partijen is ingediend wordt deze mogelijkheid nu onderzocht.

Daarnaast is er door de Raad besloten om in te stemmen met de koop van het oude belastingkantoor aan de Godsweerdersingel (hierdoor kan er door worden gegaan met de volgende fase in het plan om het stationsgebied onderhanden te nemen).

Raadsvergadering 13 jul 2017

De zomervakantie begint, maar (nog) niet voor onze raadsleden Richard Heijmann – pvda en Ali Bayrak. Na een raadsvergadering van 13 uur is maandag het vervolg. In de vergadering gisteren is de Kadernota besproken oftwel waar de middelen van de gemeente worden verdeeld. De volgende punten zijn door de PvdA ingediend of mee ingediend en deze zijn allemaal overgenomen door de Raad.

· €100.000 budget voor de initiatieven uit de wijken.

· Onderzoek naar meer servicepunten in de gemeente.

· Het opstellen van een strategisch personeelsplan door de gemeente Roermond (belangrijk voor het goed functioneren van de gemeente en de ambtenaren).

· Nieuw concept voor schoolzwemmen.

· Specifiek beleid voor kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar.

Komende maandag 18.00 uur gaat de vergadering verder en die is live te volgen via deze link https://roermond.raadsinformatie.nl/…/Voortzetting%20gemeen…

Noorderplas-2

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over het ontwikkelen van de Noorderplas.
De PvdA raadsleden Richard Heijmann en Ali Bayrak hebben hier vragen over gesteld aan het College. De PvdA vindt het belangrijk dat de Maasplassen waaronder de Noorderplas zoveel mogelijk openbaar blijft voor iedereen. De vragen zijn inmiddels door B&W beantwoord. Wij hebben daarnaast een goed gesprek gehad met de ondernemer Perry Houkes. Zowel het college als B&W willen de Maasplassen en dus ook de Noorderplas zoveel mogelijk openbaar houden. De plannen moeten er voor zorgen dat de beleving op de Noorderplas wordt verbeterd. Wij zijn blij dat er een constructieve houding is. Niet alle plannen passen binnen het karakter van de Noorderplas en wij zullen dan ook kritisch en waakzaam zijn.

Noorderplas

De Noordplas is een van de mooiste Maasplassen direct bij Roermond. Eind 2016 heeft een ondernemer plannen gepresenteerd om tal van voorzieningen aan te leggen. Het zou gaan om restaurants, aanlegsteigers, een zwembad maar ook een kartbaan en een kabelbaan als verbinding met de stad. Er is nog veel onduidelijkheid en daarom hebben we vragen gesteld aan B en W. Wij vinden het prima dat er wat voorzieningen komen bij de Noordplas. De huidige situatie biedt wel heel weinig. De PvdA vindt dat de Noordplas het hele jaar openbaar toegankelijk moet zijn en dat het gebied een rustige en natuurlijke inrichting krijgen. We zijn er niet gerust op dat de plannen zoals die er nu liggen dit gaat respecteren. Daarnaast roepen we op om de bewoners in de Weerd goed te informeren.

Duurzaamheidsvisie

De gemeenteraad van Roermond heeft de Duurzaamheidsvisie vastgesteld. Dit is een politieke mijlpaal van dit college en een wens van de PvdA. In de visie zijn de ambities van de gemeente vastgelegd. Duurzaamheid is een integraal onderwerp. Het is veel meer dan duurzame energie maar gaat ook over bouwen, afval, water, bodemgebruik, natuur, mobiliteit en sociale duurzaamheid. De PvdA heeft het college opgeroepen snel aan de slag te gaan met de uitvoering van de visie.

Blijf op de hoogte

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe update via e-mail

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.