Door Richard Heijmann op 14 november 2015

Algemene beschouwingen 2015

Algemene Beschouwingen 2015

 

“Mensen maken onze stad”.

Met deze slogan werd inmiddels anderhalf jaar geleden het coalitieakkoord gepresenteerd. Het wordt steeds duidelijker wat we hiermee bedoelen.

“De burger Centraal”.

Geen gemakkelijke keuze voor politici en ambtenaren die gewend zijn om zelf het initiatief en het voortouw te nemen. Het daadwerkelijk luisteren naar en betrekken van burgers, kost immers ook tijd in de besluitvorming. Maar de Partij van de Arbeid is er van overtuigd dat het huidige proces van besluitvorming leidt tot betere besluiten die meer gedragen worden door de samenleving.

Het leggen van verbinding met die samenleving zien wij dan ook als onze grootste opdracht. Burgers keren zich steeds meer af van de politiek omdat ze het gevoel hebben dat vóór hen wordt beslist en er niet náár hen wordt geluisterd.

Dat moet veranderen en met de ingezette koers van dit College zal dat ook veranderen, in ieder geval in Roermond.

Misschien bereiken we op dit moment nog niet iedereen even goed en is nog niet iedereen in Roermond overtuigd van deze aanpak, maar verandering kost tijd, en verandering roept ook weerstand op. Blijven praten en uitleggen is dan het credo.

Wij zien een tegengestelde beweging in onze maatschappij. Aan de ene kant worden zaken steeds meer gecentraliseerd en wordt gekeken naar schaalvergroting. Aan de andere kant zien we in de wijken dat mensen elkaar juist weer meer opzoeken en in kleine verbanden dingen samen doen.

De lokale identiteit wordt steeds belangrijker. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen op de Donderberg, in Swalmen en in onze volkswijken De Kemp en het Veld waar de leefbaarheid enorm is toegenomen door o.a. de vele sociale projecten, vaak geïnitieerd door actieve wijkraden die midden in hun gemeenschap staan.

Als Partij van de Arbeid hechten wij veel waarde aan een leefbare samenleving waarin we allemaal tolerant en openhartig staan ten opzichte van nieuwkomers/asielzoekers. We moeten als Roermondenaren opereren waarin we samen zullen optrekken om Roermond leefbaarder en socialer te maken. Antisemitisme, islamophobie of welk ander uitsluitsel dan ook moeten we daadkrachtiger bestrijden.

Wij willen de ontwikkelingen in de wijken en de sociale projecten blijven stimuleren. Het in de begroting opgenomen Roermond Fonds, waar mensen met goede initiatieven een beroep op kunnen doen, of het nu is voor sociale projecten, culturele projecten of andere zaken die de sociale samenhang in een wijk bevorderen, is daartoe een goede aanzet. Bij de behandeling van de Kadernota hebben wij gepleit voor extra geld voor culturele projecten, en we zijn dan ook blij dat het College deze handschoen heeft opgepakt middels dit Fonds.

Ook zijn we blij te zien dat een andere oproep van de Partij van de Arbeid, namelijk die van uitbreiding van capaciteit van het wijkregisseursteam is opgenomen in de begroting.

 

 

Een andere interessante ontwikkeling zijn de burgerinitiatieven.

Burgerinitiatieven zijn oplossingen en initiatieven die komen vanuit de burgers zelf waarbij de overheid soms wel en soms geen rol heeft.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de examentrainingen die een doorslaand succes zijn op de Donderberg. In 2015 was er sprake van een verdubbeling van het aantal leerlingen en er zijn plannen om verder door te groeien in 2016. De stichting vraagt van ons als Gemeente een bijdrage en de Partij van de Arbeid ondersteunt dit initiatief van harte. Daarom dienen wij een motie in waarin wij het college vragen positief naar deze aanvraag te kijken.

Op het gebied van sociale voorzieningen hebben we in 2015 de grootste transitie van verantwoordelijkheden van rijksoverheid naar gemeentelijke overheid gezien van de laatste decennia. Maar met deze transitie zijn we er nog niet. De bezuinigingen op deze taken die het Rijk hierbij voor ogen heeft en de consequenties die dit heeft voor burgers en gemeente zullen het komend jaar steeds duidelijker worden. De PvdA zal dit dan ook op de voet blijven volgen.

Werk is een thema dat ons als Partij van de Arbeid na aan het hart ligt. Met de door deze Raad aangenomen motie Meesterbeurs hebben we aandacht gevraagd en gekregen voor de positie van oudere werknemers die graag weer aan de slag willen en kunnen we hen een steuntje in de rug geven.

Een jaar geleden vroeg ik hier op deze zelfde plek aandacht voor onze jeugd. Jeugd voor wie het lastig is een baan te vinden. Toen vroeg ik specifiek aandacht voor stageplekken en vroeg om een actief beleid en concrete acties en zelf het goede voorbeeld te geven door 10% stageplekken beschikbaar te stellen. Volgens opgave van onze afdeling Personeelszaken hanteren we nu een streefpercentage van 5%, maar zitten we daadwerkelijk op 3%. Helaas is onze vraag dus niet of onvoldoende opgepakt. Een gemiste kans wat ons betreft.

En zeker omdat er gewoon te weinig banen zijn voor jongeren. In gesprekken met jongeren spreken zij hun onvrede uit bij het vinden van een geschikte stageplaats en werk. Ook teams binnen de Gemeente die zich specifiek richten op de ondersteuning en bemiddeling van jongeren naar werk hebben deze ervaring.

Dit is een van de belangrijkste redenen dat er in de cao van onze ambtenaren afspraken zijn gemaakt dat oudere werknemers iets minder kunnen gaan werken en daarmee ruimte creëren om jongeren een baan te geven.

Het is GEEN vertrekregeling voor ouderen, maar juist ook voor hun een kans om vitaal te blijven in hun werk en hun kennis over te kunnen dragen aan anderen.

De gemeentelijke organisatie maakt echter op dit moment geen gebruik van deze mogelijkheid. Misschien omdat men het lastig vindt om een tiende minder hier en een tiende minder daar op te vangen, misschien omdat men de voordelen niet ziet.

Als Partij van de Arbeid zijn wij echter overtuigd van het positieve effect dat de regeling kan hebben voor zowel kansen voor jongeren op een baan als voor de vitaliteit van onze gemeentelijke organisatie en dienen dan ook een motie in om ook in Roermond dit Generatiepact in te voeren. Onze jeugd moet aan de slag!

Het creëren van meer werkgelegenheid blijft sowieso een belangrijk thema. We zijn dan ook blij met de extra steun voor startende ondernemers, die juist door hun durf de economie een extra impuls kunnen geven. Wij zouden het College de suggestie willen meegeven hierbij ook te kijken naar combinaties met de Westrom, voor het (weer) aan de slag helpen van mensen met een uitkering. De Participatiewet heeft ons als gemeente verantwoordelijk gemaakt voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. We zouden van de Westrom een Huis van het Werk kunnen maken waar werkopdrachtgevers vanuit een 1 loket gedachte opdrachten kunnen neerleggen waar verschillende doelgroepen werknemers een bijdrage aan kunnen leveren. Mogelijke WIN/WIN!

Een laatste thema dat ik wil aansnijden is armoede. Armoede gaat ons, ik denk net als iedereen hier in de raad, aan het hart. De oproep van de Kledingbank tijdens het sprekersplein om net als vorig jaar een extra bijdrage beschikbaar te stellen is wat ons betreft dan ook een zeer terechte. Echter, gezien wij in december het armoedebeleid gaan evalueren vinden wij het op dit moment niet opportuun daar al een voorschot op te nemen. Laten we al de organisaties die goed werk doen in Roermond op het gebied van armoedebestrijding in samenhang beschouwen en van daaruit kijken hoe we de schaars beschikbare middelen effectief kunnen verdelen, zodat ze het grootst mogelijke effect sorteren.

Tot slot. In de mij toebemeten tijd kan ik onmogelijk alle thema’s behandelen die wij belangrijk vinden. Ik had graag nog iets willen zeggen over veiligheid, sport, cultuur en evenementen. Over groenonderhoud, recreatie, detailhandel en al die andere net zo belangrijke thema’s. Helaas ontbreekt daarvoor nu de tijd, maar we komen er zeker over te spreken.

Dank U wel.

Richard Heijmann

Richard Heijmann

Ik ben geboren in Posterholt maar woon sinds 1972 in Swalmen en vanaf 1993 in Roermond. Ik mag dus wel zeggen dat ik een echte inwoner ben van de in 2007 ontstane nieuwe gemeente Roermond. Roermond is een prachtige stad. Een stad om in te wonen, te werken en te recreëren, niet alleen voor onze

Meer over Richard Heijmann