Door Richard Heijmann op 14 november 2016

Algemene beschouwingen 2016

Voorzitter,
Het gaat steeds beter in ons land, we merken dat we de crisis langzaam achter ons kunnen laten.
Maar helaas merken we ook dat nog niet iedereen hiervan mee profiteert. Een grote groep mensen staat aan de kant, heeft het niet breed of leeft zelfs ronduit in armoede. Mensen zijn onzeker over werk dat verdwijnt of wordt ingenomen door anderen. Er is onzekerheid over zorg die verdwijnt of anders georganiseerd wordt. Mensen zien dat anderen wel profiteren van welvaart en zij niet. Ze hebben het gevoel dat hun banen worden ingepikt en hebben zelf niet het gevoel dat ze kansen krijgen.
Daarom blijft het belangrijk te werken aan een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt, een samenleving waarin er werk is voor iedereen, een samenleving die zorgt voor elkaar en waarin iedereen wordt gerespecteerd, ongeacht afkomst, geloof, seksuele geaardheid of levensovertuiging. Dit moet ook verankerd zijn in ons gemeentelijk beleid.
In Roermond staan we er niet slecht op. Onze stad is financieel gezond, de begroting is sluitend, ook over langere termijn, en we hebben nog de nodige buffers om tegenslagen te kunnen opvangen of om nieuwe initiatieven te ontplooien die onze stad nog verder kunnen opstuwen.
De verantwoordelijkheid voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen zal de komende jaren met teruglopende budgetten veel aandacht vereisen om de kwaliteit te blijven garanderen. Zeker nu we in de beleidsindicatoren zien dat Roermond in vergelijking met andere gemeenten bijvoorbeeld slecht scoort op % achterstandsleerlingen onder 4 t/m 12 jarigen, slecht scoort op aantallen bewoners met lopende re-integratievoorzieningen, % meer jongeren heeft die gebruikmaken van jeugdhulp, en er meer clienten zijn met maatwerk WMO arrangementen.
Financieel moeten we dus wel waakzaam blijven.
De belastingdruk in Roermond is een van de laagste in Limburg en dat is ook bewust. We willen de lasten voor onze burgers zo laag mogelijk houden. Maar alle zaken die we moeten doen en alle zaken die we daarnaast ook nog willen doen, kosten veel geld. We zullen dus verstandig moeten blijven kijken naar onze structurele uitgaven.
En dat hebben wij als PvdA gedaan. In de kadernota hebben wij bijvoorbeeld al aangegeven dat wij niets zien in het op voorhand structureel inboeken van verliezen op onze parkeergarages zonder dat hier een inhoudelijke business case aan ten grondslag ligt. De bestaande reserves met een omvang van € 500.000 zijn voldoende buffer om tijd te hebben een oplossing te vinden voor deze verliezen. De in de begroting opgenomen structurele middelen zetten we niet in voor de parkeergarage, maar maken we vrij besteedbaar. Hiervoor dienen we dan ook nu een amendement in. Pas als alle maatregelen zijn uitgevoerd, en we dán nog geld tekort blijven komen én we de parkeergarages in eigen hand willen blijven houden, dán kunt U met ons praten over het structureel opnemen in de begroting van deze kosten.
Hetzelfde geldt voor de in de begroting opgenomen renovatie van de Kapellerlaan. Allereerst is het vreemd dat deze zo zelfstandig op veel plekken terugkomt in de begroting. Dit zou moeten worden ingebed in een breder kader van het Gemeentelijk Verkeers en vervoersplan GVVP, waarbij we niet alleen kijken naar deze straat, maar e.e.a in breder verband bekijken.
We snappen dat er nu een probleem ligt met de riolering. En ja, misschien is er wat te zeggen voor om alles dan maar in 1 keer aan te pakken. Maar als we dan toch iets willen doen aan deze Kapellerlaan, dan zijn wij er voorstander van dat de huidige wegstructuur met vrijliggende fietspaden zo veel mogelijk intact blijft. Het is een van de mooiste straten van Roermond en die willen we graag zo behouden. Om dit te bewerkstelligen dienen we ook hierover een motie in.
We hebben een bloeiende stad waar veel gebeurd. Kijk bijvoorbeeld naar alle evenementen, kijk naar de miljoenen bezoekers aan ons DOC, kijk naar de werkgelegenheid. Veel inwoners profiteren hiervan en hebben het goed.
Maar niet alle inwoners.
Zeker voor kinderen is het een drama als hun ouders geen geld hebben en zij daardoor niet mee kunnen doen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Het jeugdsportfonds en het jeugd-cultuurfonds helpen deze kinderen om wél te kunnen sporten en wél een instrument te kunnen bespelen, net als hun vriendjes. De stichting leergeld biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten als hun ouders dit even niet kunnen betalen. Het belang van deze instellingen wordt door iedereen onderkend en blijkt ook uit de prominente rol die ze wordt toebedeeld in ons nieuwe armoedebeleid voor de komende jaren.
Maar een ding hebben we nog niet goed geregeld en dat zijn de centen. In onze begroting hebben we voor deze instellingen slechts incidentele middelen opgenomen.
De Partij van de Arbeid wil structureel geld uittrekken om deze belangrijke fondsen in de strijd tegen het leven in armoede te steunen. Daarom dienen we vandaag een amendement in om structureel een bedrag van € 75.000,- op te nemen in de begroting.
Maar met deze ondersteuning zijn we er nog niet
Voor de ouders is het belangrijk dat ze werk hebben, want werk is de beste manier om uit de armoede te komen. In Roermond is na de zorg de maakindustrie (de bedrijven die producten maken), de grootste werkgever. Maar deze werkgevers hebben problemen om goede mensen te vinden nu steeds minder jongeren kiezen voor een technische opleiding. Veel partijen zijn zelf bezig met initiatieven, maar de regie ontbreekt.
Daarom dienen we vandaag een motie in. In deze motie verzoeken we het College van B&W in overleg te treden met werkgevers en onderwijsorganisaties en samen een actieplan te maken. In dit actieplan moet worden bekeken hoe toekomstige tekorten aan goed personeel kunnen worden voorkomen. Als we dit nu niet doen lopen we het risico dat bedrijven straks noodgedwongen kiezen voor verplaatsing omdat ze geen mensen meer vinden om het werk te doen.
Tijdens de behandeling van de kadernota hebben we ruim ingezoomd op de plannen voor versterking van de ambtelijke organisatie waarbij we met uw college hebben afgesproken dat we de uitgangspunten voor het personeelsbeleid zullen vastleggen in een Strategisch Personeels Plan. Hierin zullen ook elementen als stages, traineeships, het generatiepact en het daarmee creëren van kansen voor jongeren, maar ook bijvoorbeeld diversiteit en instrumenten als anoniem solliciteren een plek moeten krijgen. Het inzetten van de gevraagde extra gelden voor personeel is hier wat ons betreft onlosmakelijk aan gekoppeld en we vragen het College dan ook om hierop vooruitlopend geen onomkeerbare besluiten te nemen m.b.t. inzet en inhuur van personeel.
Als laatste wil ik nog kijken naar de wijken. In Swalmen en op de Donderberg zijn met het dorpsplan Swalmen en Wijkontwikkelplan Donderberg goede initiatieven ontwikkeld die een voorbeeld kunnen zijn voor de andere wijken in Roermond. Hiermee zullen we het komend jaar stappen moeten zetten om dit ook in de andere wijken te realiseren. De verbinding tussen burgers onderling wordt in de samenleving van morgen alleen nog maar meer nodig. De leefbaarheid van de kleine kernen en de wijken staat hierbij voorop!

Concluderend kan ik stellen dat de voorliggende begroting er goed uitziet, maar wij op een aantal punten andere accenten willen leggen dan het College, en er een aantal thema’s zijn waarvoor wij extra aandacht vragen. In het voortraject hebben verschillende collega fracties hun steun voor onze plannen al uitgesproken en dienen deze moties en amendementen samen met ons in, waarvoor onze dank.

Rest mij nog de ambtelijke organisatie en ook onze griffie te bedanken voor hun steun in dit begrotingsproces.

Dank U wel.

Richard Heijmann

Richard Heijmann

Ik ben geboren in Posterholt maar woon sinds 1972 in Swalmen en vanaf 1993 in Roermond. Ik mag dus wel zeggen dat ik een echte inwoner ben van de in 2007 ontstane nieuwe gemeente Roermond. Roermond is een prachtige stad. Een stad om in te wonen, te werken en te recreëren, niet alleen voor onze

Meer over Richard Heijmann