Door Richard Heijmann op 13 november 2014

Algemene beschouwingen

Beste mensen,

Er zijn veel zaken die de Partij van de Arbeid na aan het hart liggen. Of het nu gaat om ondernemerschap, werkgelegenheid, evenementen, monumenten, onderwijs of veiligheid, het zijn allemaal punten waar wij als PvdA aandacht aan willen besteden. En ik kan u verzekeren dat wij dat ook zullen doen. Maar in 8 minuten kun je niet alles benoemen. Er zijn een aantal zaken die ik er uit wil lichten: de drie decentralisaties, de ruimtelijke ontwikkelingen, jeugdwerkloosheid en onze financiën.

De drie decentralisaties.

De PvdA zet in op de kansen en mogelijkheden die de decentralisaties onze gemeente kunnen brengen. Wij willen hierbij niet denken vanuit de bestaande situatie en bezuinigingen, maar juist de kans aangrijpen om in 2015 jeugdhulp en de zorg in Roermond daadwerkelijk te veranderen en betaalbaar te maken en houden voor haar burgers.

Vanaf 2015 zal veel meer participatie worden verwacht van onze burgers. Dit besef zal er natuurlijk niet direct zijn, maar wij als gemeente kunnen hier een positieve rol in spelen door burgerinitiatieven te activeren, ondersteunen en adviseren.

De PvdA vindt dat onze gemeente een cultuurverandering moet ondergaan, denken en handelen vanuit de praktijk en minder vanuit regels. Van een wensbeleid naar een mensbeleid. Iedereen moet meedoen. Niemand moet op basis van persoonlijke omstandigheden, aandoening of handicap een stempel opgedrukt krijgen, en in een hoekje worden gezet.

De Partij van de Arbeid heeft al vorig jaar bij het College aangegeven dat er geld opzij moest worden gelegd voor bijzondere problemen. Als veranderingen leiden tot onevenredige vermindering van inkomen, of als veranderingen leiden tot het wegvallen van voorzieningen, dan moet er geld zijn om de effecten tijdelijk te verzachten, zodat burgers langzaam kunnen wennen aan de veranderende omstandigheden.

Maar daarmee zijn we er niet. Wij zullen ons als Partij van de Arbeid sterk maken om structurele oplossingen te vinden voor deze problemen. Als het nodig is komen wij met voorstellen richting het College en richting onze collega’s in Den Haag om regelingen aan te passen, zodat we het maatwerk kunnen leveren dat in deze gevallen nodig is. Ongewenste effecten van alle maatregelen mogen er wat de Partij van de Arbeid betreft nooit toe leiden dat mensen geen uitzicht meer hebben in hun eigen leven. De Partij van de Arbeid staat klaar om die mensen te helpen. Waar mensen geconfronteerd worden met armoede zullen wij ons actief inzetten om deze te bestrijden.

Verandering vraagt niet alleen om vastberadenheid, maar ook om aanpassingsvermogen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze veranderingen op een goede manier worden verankerd in onze samenleving.

Dan wil ik ingaan op de ruimtelijke ontwikkelingen.

Er wordt veel gebouwd in Roermond. Er zijn al veel projecten in ontwikkeling. Deze passen allemaal binnen de regionale woningaantallen. Maar het is duidelijk dat de markt voor nieuwe woningen flink gekrompen is, en we ook de komende jaren daar een teruggang zullen blijven zien. Voor het bouwen van nieuwe woningen moeten eerst bestaande projecten zoals Oolderveste en Roerdelta verder worden volgebouwd. Daarnaast kan aan de slag worden gegaan met al ontwikkelde projecten die kwaliteiten aan het woning aanbod toevoegen als Jazzcity en Tegelarijveld.

In het coalitieakkoord is het uitgangspunt aangenomen dat naar de toekomst inbreiding de voorkeur heeft boven uitbreiding. Het reduceren van van energieverbruik, duurzaamheid en woningaanpassingen wordt ook gestimuleerd.

In dat kader wil ik nog eens nadrukkelijk aandacht vragen voor het plan Kaleidos. Het plan Kaleidos heeft gezien de nieuwe insteek van inbreiding en het grote aanbod van nieuwe locaties in Roermond wat de PvdA betreft geen prioriteit. Dit plan moet voor de lange termijn in de ijskast worden geplaatst. Indien aangetoond kan worden dat om kwantitatieve redenen woningbouw moet plaatsvinden en er geen andere inbreidingsmogelijkheden zijn, zou dit weer aan de orde kunnen komen. De PvdA roept het college op het plan met die achtergrond te benaderen en met de initiatiefnemers in overleg te treden. Indien er financiële en juridische consequenties zijn waarom een dergelijke aanpak niet mogelijk is voor dit specifieke plan, zouden wij deze graag vernemen.

De PvdA is tevens van mening dat er blijvende aandacht moet zijn voor het verduurzamen van de woningen, bestaande en nieuwe. De Partij van de Arbeid dient straks samen met Groen Links een motie in om het bestaande systeem van startersleningen bij voorkeur toe te passen op bestaande bouw en daarnaast starters te stimuleren door gebruik te maken van duurzaamheidsleningen deze woningen duurzamer te maken m.b.t. energieverbruik.

Jeugd

Een bijzondere doelgroep is de jeugd. Helaas blijkt het voor jongeren nog steeds lastig om een baan te vinden. De werkloosheid onder jongeren is hoog. Onder niet-westerse jongeren zelfs bijna drie keer zo hoog als onder autochtone jongeren. Jongeren en dan met name de migrantenjongeren hebben een slechte aansluiting op de arbeidsmarkt. Juist werkgevers kunnen hierin een actieve rol spelen door vacatures specifiek open te stellen voor jongeren. Maar ook door stageplekken aan te bieden aan gediplomeerde jongeren. Of door het beschikbaar stellen van leerbanen.

In de begroting zien we hier onder het kopje Arbeidsmarkt en Onderwijs nog geen concrete acties benoemd staan. De Partij van de Arbeid roept het College op om juist op dit punt met werkgevers om tafel te gaan en specifieke afspraken te gaan maken. Ook roepen we het College op om de voorbeeldrol op te pakken door per 10 ambtenaren 1 stageplek beschikbaar te stellen en werkgevers te vragen hetzelfde te doen.

 Dan onze financiële situatie.

Onze begroting is op orde en we hebben genoeg geld in reserve om tegenvallers te kunnen opvangen. Sterker nog, ons spaarbankboekje is door een paar meevallers gegroeid waardoor we er beter voorstaan dan we vorig jaar hadden gedacht. We hebben vorig jaar wat geld opgenomen om de 60+ regeling te betalen, maar met onszelf afgesproken dat we dat geld ook weer terug op de rekening zouden zetten. Om dat te kunnen doen zouden we echter de komende 3 jaar nog eens 2 tot 3 miljoen extra moeten bezuinigen. Gelet op de al gerealiseerde bezuinigingen van 13,5 miljoen is dat een behoorlijk extra bedrag dat zeker pijn zou gaan doen. Het College stelt voor om niet extra te gaan bezuinigen, maar met de al gerealiseerde bezuinigingen nu vast te stellen dat we ons boekje weer op orde hebben. De Partij van de Arbeid kan hier mee instemmen. Extra bezuinigen zou leiden tot een verdere verschraling van het dienstenaanbod van de Gemeente wat de burger direct zou gaan merken en is op basis van de huidige cijfers en geschetste meerjarenperspectief onnodig.

De gemiddelde lastendruk voor de inwoners van onze stad behoort nog steeds tot een van de laagste van Limburg en als je dat afzet tegen het voorzieningenniveau dat wij onze inwoners kunnen bieden, kunnen we trots zijn op wat we hier met z’n allen hebben neergezet.

Ik wil hier nog eens illustreren hoe lang besluitvorming soms ook kan duren. Er ligt vandaag een motie voor over de bereikbaarheid van het NS station vanaf de oostzijde, die wij van harte ondersteunen. Al in maart 1990, nu dus bijna 25 jaar geleden! heeft de toenmalige PvdA fractie een plan gelanceerd voor een ingang aan de oostzijde van het station, met parkeervoorzieningen etc. Ik hoop van ganser harte dat we in deze raadsperiode met alle betrokken partijen hiervoor een oplossing vinden.

Daarnaast dienen wij hier vandaag, ondersteund door alle andere partijen 2 amendementen in om organisaties die een belangrijke sociale functie hebben in Roermond, een steuntje in de rug te geven. Het gaat hier om de Speeltuin Kitskensberg en de Kinderboerderij Donderberg. De griffier zal deze amendementen straks voorlezen.

 

Dank u wel.

Richard Heijmann

Richard Heijmann

Ik ben geboren in Posterholt maar woon sinds 1972 in Swalmen en vanaf 1993 in Roermond. Ik mag dus wel zeggen dat ik een echte inwoner ben van de in 2007 ontstane nieuwe gemeente Roermond. Roermond is een prachtige stad. Een stad om in te wonen, te werken en te recreëren, niet alleen voor onze

Meer over Richard Heijmann