Door Richard Heijmann op 10 juli 2015

Kadernota 2016

Het gaat goed met Roermond.

Onze stad kent een bloeiende economie, een rijk verenigingsleven, staat op de kaart met mooie evenementen en is financieel gezond. Een prestatie waar menige gemeente in Limburg en Nederland jaloers op is.

Mensen maken onze stad. Het thema van het coalitieakkoord. Richting de begroting van 2016 ziet het College als het centrale thema het leggen van verbindingen. Verbindingen tussen mensen, instellingen, gemeenschappen, bedrijfsleven etc.

Al 25 jaar werken we in Roermond wijkgericht. Het wijkgericht werken is een belangrijk onderdeel van de strategische visie 2020, en de wijk als bindmiddel is een van de verbindende schakels uit het coalitieakkoord 2014-2018. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in wijken is dus niet alleen een wettelijke taak, maar het is iets dat we als Gemeente Roermond zeer actief oppakken.

Met de decentralisaties, met de focus in strategische visie en coalitieakkoord, maar ook met de zelfgekozen rol als regisseur, leggen we steeds meer taken in de wijk en bij burgers en leunen daarbij steeds meer op onze wijkregisseurs als onze vooruitgeschoven post. De werkdruk voor de wijkregisseurs wordt dan ook steeds groter en tijd en capaciteit is schaars. De PvdA wil het wijkregisseursteam versterken en wil een budget vrijmaken om de capaciteit van de wijkregisseurs uit te breiden met minimaal 1 FTE.

De Partij van de Arbeid wil ook speciale aandacht voor cultuurbeleving in de wijken. Cultuur in de wijk kan een meerwaarde zijn bij het leggen van verbindingen tussen mensen. Cultuur is in een samenleving met steeds meer vrije tijd van het grootste belang, de manier waarop we naar onszelf en anderen kijken wordt gevormd door de verhalen die we bedenken, de boeken die we lezen, de voorstellingen en musea die we bezoeken, de films die we zien.

Betrokkenheid van bewoners is een voorwaarde voor een aantrekkelijke leefomgeving. Laat deze hun eigen verhaal vertellen of evenementen organiseren, samen met culturele instellingen. Dat heet zogenaamde community arts. Wij stellen voor om voor burgerinitiatieven voor kunst en cultuur in de wijk via de reserve Sociaal Verbindend incidentele middelen te reserveren, waarbij we denken aan een bedrag van EUR 50.000 per jaar voor de komende 3 jaar. De PvdA zal dit voorstel nader uitwerken, waarna dit ambtelijk kan worden voortgezet, maar verzoeken het College in de begroting 2016 alvast budget daarvoor te reserveren. Uiteraard zijn andere partijen van harte uitgenodigd dit samen met ons te doen, zich met ons te verbinden..

Een ander thema dat de Partij van de Arbeid na aan het hart ligt is de economie en de werkgelegenheid. Speciaal ligt onze aandacht bij de intrede of herintrede binnen het arbeidsproces van groepen met een kwetsbare positie.

Bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar hebben we speciale aandacht gevraagd voor de verbinding met het onderwijs met focus op het creëren van stageplaatsen. We hebben vragen gesteld over jeugdwerkloosheid. We hebben een motie Meesterbeurs ingediend waarmee we oudere werklozen een steun in de rug willen geven.

Allemaal zaken die te maken hebben met de positie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Juist voor deze groepen is het nodig dat wij als overheid een activerend beleid voeren. In dat kader verwijs ik ook naar de Participatiewet.

De Participatiewet focust sterk op betaalde banen op de reguliere arbeidsmarkt. Echter de realiteit gebiedt te zeggen, dat helaas niet voor eenieder een betaalde baan zal zijn weggelegd. Daarom vraagt de PvdA bijzondere aandacht voor de groep met minder dan 60% loonwaarde. Hiervoor achten we langdurige arbeidsmatige dagbesteding met mogelijk toch nog zicht op regulier werk van groot belang. Onderschrijft het College deze zienswijze? En zo ja, hoe denkt het College hieraan vorm te geven en voldoende mogelijkheden en werk voor deze doelgroep te garanderen? Hoe denkt het College dit voor de PvdA belangrijk speerpunt binnen de Participatiewet te financieren en te vertalen in de begroting 2016?

Ook verwijs ik naar het gebruik van payrollconstructies. Tijdelijk werk vraagt om tijdelijke oplossingen, maar structurele banen moeten we als zodanig erkennen. Schoonmakers die sinds jaar en dag onze gemeentelijke panden verzorgen, consultants die al jaren via bureaus bij ons werken, allemaal tekenen van structurele banen die nu op “flexibele” basis worden ingevuld. Werk waarvoor we een derde partij bemiddelingskosten betalen, omdat die de mensen formeel in dienst heeft en de personeelsadministratie doen. Deze mensen werken de facto gewoon voor de gemeente Roermond. Is het College bereid om mensen die momenteel op basis van een payrollconstuctie werken, maar structureel werk doen voor onze gemeente, zelf in dienst te nemen?

De decentralisaties van de jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet zijn per 1 januari ingevoerd. We hebben nu dus een half jaar ervaring, waarbij aangetekend moet worden dat de Participatiewet pas na 1 juli echt van start gaat. Voor de PvdA dient na de decentralisatie de transformatie nog daadwerkelijk vorm te krijgen. De echte voordelen van de gehele operatie moeten zichtbaar zijn. De decentralisatie zou moeten leiden tot minder bureaucratie en versnelling van de zorgverlening, maar is dit ook gebeurd? Waaraan kunnen we dat merken?

Het armoedebeleid blijft voor ons een punt van aandacht, dus we zullen kritisch blijven volgen hoe het nieuwe beleid 2016 er uit gaat zien. Belangrijk hierbij is voor de Partij van de Arbeid de positie van het maatschappelijk middenveld. We hebben al jarenlang aandacht gevraagd voor de vele instellingen die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding, zoals bijvoorbeeld de  Voedselbank, Kledingbank, Vincentius en Humanitas. We zien dit graag verankerd in het nieuwe beleid.

Over het voorstel van het College om de resterende taakstellingen uit het kerntakenboek niet meer door te voeren en de kerntakendiscussie daarmee als afgerond te beschouwen, hebben we net als andere partijen twijfels. Bezinnen op kerntaken is niet iets van het verleden, maar blijft een continue proces. Keuzes van nu hoeven niet de keuzes van morgen te zijn en keuzes uit het verleden mogen ook opnieuw tegen het licht worden gehouden en eventueel heroverwogen.
We hebben de verplichting om ons continue te blijven bezinnen op onze kerntaken en waar mogelijk te kijken naar besparingen of doelmatiger gebruik van middelen. Structureel geld voor nieuwe onderwerpen vraagt om heroverweging van reeds gemaakte keuzes.

Over het niet terugstorten van de 60+ regelingen in de algemene reserve zijn wij het wel eens met het College. Die reserve laat immers een bevredigen beeld zien. We hebben net met de resultaatbestemming hier zelfs nog 2 miljoen aan toegevoegd. Hierdoor voorkomen we 2,5 miljoen aan ombuigingen om de begroting sluitend te krijgen.

Dat ik veel thema’s nog niet heb benoemd wil niet zeggen dat we deze niet belangrijk vinden, maar gelet op de tijd moet ik het hier bij laten.

Tot zover in 1e termijn.

Richard Heijmann

Richard Heijmann

Ik ben geboren in Posterholt maar woon sinds 1972 in Swalmen en vanaf 1993 in Roermond. Ik mag dus wel zeggen dat ik een echte inwoner ben van de in 2007 ontstane nieuwe gemeente Roermond. Roermond is een prachtige stad. Een stad om in te wonen, te werken en te recreëren, niet alleen voor onze

Meer over Richard Heijmann