Door op 30 april 2014

Laat Europa niet aan het toeval over

De afgelopen tijd heeft ‘euroscepsis’ zich als een virus in Nederland verspreid, ook in Limburg, de meest Europese provincie. De PvdA zegt ja! tegen Europa omdat de PvdA ja! zegt tegen Europese oplossingen voor grensoverschrijdende problemen. Feit is dat alle grote problemen waarmee we geconfronteerd worden: de economische crisis, werkloosheid, migratie, klimaat, energie slechts in Europees verband op te lossen zijn. Geen van de 28 lidstaten kan deze complexe vraagstukken alleen aan.

Stem op één van de drie Limburgse kandidaten voor het Europese Parlement

Marijke Clerx (16) Geert van der Varst (27) Odile Wolfs (44)

Populisten ter linker- en rechterzijde wijzen Europa aan als schuldig voor alles dat mis is in onze regio. Ze bepleiten terugtrekken achter onze grenzen. De consequenties daarvan worden rooskleurig voorgesteld. Na WO II zijn de eerste stappen richting Europese eenwording gezet. Vanaf toen heeft Europa een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan welvaart, vrede en veiligheid in onze regio’s. Mede door Europa hebben wij onze welvaartstaat kunnen opbouwen. Nederland als open handelsnatie heeft sterk geprofiteerd van de open grenzen.

In het bijzonder geldt dit voor de samenwerking in onze eigen Euregio Maas Rijn. Samen met onze Duitse en Belgische buren zijn we een metropool met een grote potentie met meer dan 3.5 miljoen inwoners, 250.000 bedrijven en 5 universiteiten.

Bankencrisis

Door Europees samen te werken hebben we de banken overeind gehouden. Daarmee is voorkomen dat Europeanen hun spaar- en pensioengelden verspeelden. Maar deze reddingsoperatie heeft de Europese belastingbetaler veel gekost.

Met Europees bankentoezicht was deze catastrofe te voorkomen geweest. De PvdA was voorstander daarvan. De liberalen zagen er niets in. Nadat het kalf (bijna) verdronken was, zijn stappen in de goede richting gezet. Onlangs heeft Eurogroep voorzitter Jeroen Dijsselbloem een akkoord met het Europees Parlement gesloten over de bankenunie. Daarmee wordt een volgende crisis voorkomen.

De economische crisis, de noodzaak om op tal van voorzieningen te bezuinigen, heeft de Europese burger zwaar heeft getroffen. Het gevoel overheerst dat de crisis de schuld van de banken is, maar dat de burger het gelag betaalt. Europa wordt gezien als de boosdoener. Euroscepsis is door de economische crisis sterk toegenomen. Het is onze dure plicht te laten zien dat Europa voor oplossingen zorgt.

‘Sociale norm’ van 5%

27 miljoen mensen in Europa zijn zonder werk. Samen moeten we de (jeugd-)werkloosheid aanpakken. In zijn verkiezingsprogramma bepleit de PvdA introductie van de ‘sociale norm’ van 5% naast de begrotingsnorm van 3%. Nergens in Europa zal de werkloosheid hoger zijn dan 5%. Te lang heeft de nadruk gelegen op het begrotingstekort en de staatsschuld. Die moet nu verlegd worden naar werkgelegenheid. Dat kan met banenplannen, structurele hervormingen en versterken van de concurrentiekracht. Focus op zowel het weer aan de praat krijgen van de economie als op het bieden van zekerheid aan de Europese burger. Uitbuiting, oneerlijke concurrentie, schijnconstructies op de arbeidsmarkt moeten tegengegaan worden. Europa moet concurrerend zijn, maar dan in de strijd voor het best werkende sociale model met een hoge participatie en een lage werkloosheid.

Europese experimenteerregio Maas Rijn

Als buren in Europa hebben we veel gemeenschappelijk. Wel moeten we elkaars taal weer leren spreken en de barrières opruimen die belemmeren dat je in Duitsland studeert en stage loopt of in België werkt en woont, zoals verschillen in belastingregimes, sociale zekerheid- en onderwijssystemen en tekort schietend openbaar vervoer. Niet door alles gelijk te schakelen. Wel door het ons met onze buren in een Europese experimenteerregio ‘regelvrije zones’ zelf te laten oplossen.

Solidariteit tussen lidstaten

De economische crisis is ook oorzaak van een diepe kloof tussen de noordelijke en zuidelijke lidstaten. Toen Griekenland failliet dreigde te gaan door geknoei van achtereenvolgende regeringen werd die pijnlijk duidelijk. De Grieken werden nog slechts als ‘uitvreters’ gezien. De Europese solidariteit tussen lidstaten heeft schade opgelopen. Het besef dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten en dat uit de boot stappen de schade groter maakt, is op de achtergrond geraakt. Alleen samen kunnen we deze crisis – en de enorme (jeugd-) werkloosheid die het gevolg ervan is- te boven komen.

Energie

De PvdA stelt een Europees Energieakkoord voor. Wanneer we in Europa samen alles op alles zetten moet het mogelijk zijn om in 2050 niet meer afhankelijk te zijn van fossiele energie. Dan moeten we daarmee nu een begin maken. Geen enkel land kan dat alleen. Samen kan het wel. Reden is dat de voorraden fossiele brandstoffen eindig zijn. Maar belangrijk is ook dat we ons daarmee onafhankelijk maken van chantage door energieleveranciers, zoals momenteel door Rusland.

Vrede en veiligheid

Eerste stap in het ‘Europese project’ was de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal. Idee was dat de vrede ermee was gediend dat de landen, die twee wereldoorlogen hadden uitgevochten, hun prioriteiten zouden leggen bij samenwerking en niet langer bij de productie van oorlogstuig. Europa ontstond uit het verlangen naar vrede. Na bijna zeventig jaar afwezigheid van oorlog is dat vanzelfsprekend geworden. De situatie in Oekraïne laat zien dat waakzaamheid geboden blijft.