11 januari 2016

Nieuwjaarsspeech Voorzitter Theo Geene

Nieuwjaarsspeech PvdA 2016

Beste rode vrienden,

Bij onze nieuwjaarsbijeenkomst vorig jaar heb ik voor het eerst de aanhef beste rode vrienden gekozen. Dit jaar weer. Ik heb in al mijn berichten en toespraken en opening van vergaderingen die aanhef consequent gehandhaafd. Niemand heeft tegengesputterd. Wij moeten onze kleur blijven bekennen, dat was vorig jaar ook mijn oproep. Het is gezien het is niet onopgemerkt gebleven.

Zijn wij opmerkelijk geweest het afgelopen jaar? Ja, maar het moet nog beter. De fractie loopt zich de benen en de hersens uit het lijf om onze politieke waarden in daden om te zetten, met behulp van de steunfractie. Zij heeft het afgelopen jaar enkele moties aangenomen gekregen., die de PvdA waarden uitdrukken. Er schuilt echter een probleem. De actieve bemensing is in kwantiteit en daarmee ook in kwaliteit te dun. Mijn hartenkreet in de uitnodiging voor deze nieuwjaarsbijeenkomst was dat er zich meer leden zouden melden met kennis en ervaring en uitvoering van politieke en wervingsacties.

Gelukkig hebben zich 9 nieuwe, jonge leden gemeld. Gerard Ijff’ heeft deze politici in wording onder zijn hoede genomen in zijn klasje. Daar steken we de rode vlag voor uit.
Selami Coskun heeft zogenoemde pizza-avonden georganiseerd waarin jonge mensen uit alle lagen van de bevolking op bepaalde actuele thema’s aan deelnamen. Deze pizza-avonden zullen ook in het 2016 weer plaatsvinden. Daar steken we de rode vlag voor uit.

Ook echter zullen leden uit het demografische middensegment bereikt moeten worden. Een prioriteit voor het bestuur voor 2016. De oudere generatie is merendeels actief en heeft zeker zijn sporen al verdiend.

Vorig jaar heb ik ook gezegd dat het maken van interne politiek niet vruchtbaar is. Ik constateer nu met graagte dat er rust is in de tent. Het bestuur heeft ingezet op binding en ik vind dat de werksfeer nu constructief is.

Tegelijkertijd heb ik ook, hoe paradoxaal dit ook klinkt behoefte aan meer politieke onrust. Waar ik op doel is pittige discussies over onze waarden, op de jacht naar ideeën, die naast het reguliere politieke handwerk een rol moeten spelen.

Daarom is afgesproken met de fractie dat driemaal per jaar een voorstel binnen de coalitie wordt ingediend wat des PvdA’s is en waardoor wij niet onopgemerkt zullen blijven.

Het bestuur heeft een brief geschreven nar onze landelijke voorzitter Hans Spekman. Daarin verwoordt het bestuur de zorg die leden hebben over de toekomst van de PvdA en wat er anders zou moeten. Hans Spekman heeft toegezegd op 13 april onze afdeling te zullen bezoeken. Wij zullen met hem in discussie gaan als rode vrienden en ook willen wij horen wat de partij gaat doen om de electorale positie te verbeteren. Ik hoop dat veel leden zullen komen.

Beste rode vrienden,

De politieke tijd meet ik altijd in verkiezingen. Hebberigheid is zeker niet ons motto, behalve wanneer het gaat om stemmen halen. Ik beschouw 2016 als een tussenjaar, want van begin 2017 zullen wij ons werpen op het opstellen van een verkiezingsprogramma voor 2018. Je kunt er maar het beste vroeg mee beginnen. In dit verkiezingsprogramma verwoorden we onze keuzes en wat die betekenen voor de komende raadsperiode. Vanuit onze waarden en onze sociaal-democratische visie. Wij willen altijd in onze gemeente werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.

Beste rode vrienden,

“Socialisten zijn mensen met gewetensbezwaren over het geld dat andere mensen verdienen.’ Dit is een uitspraak van Willem Frederik Hermans in zijn boek Boze brieven van Bijkaart. Een glimlach kan ik bij deze boude uitspraak niet onderdrukken. Socialisten moet een zekere lichtvoetigheid hebben en over zichzelf kunnen lachen. Geen voortdurend gesomber noch voortdurend met de waarschuwende vinger lopen, maar optimistisch zijn en vertrouwen op voortuitgang. Een vooruitgang waar wij zelf ook vorm en inhoud aan moeten geven.

Ik wens onszelf een vruchtbaar politiek jaar toe en we blijven rode vrienden.

Theo Geene
Voorzitter bestuur Afdeling Roermond/Roeerdalen.