Door Richard Heijmann op 23 december 2016

Richard Heijmann over Toekomstvisie Roermond

Toekomstvisie Roermond 2030

Een citaat: “ Roermondenaren verwachten niet te veel heil van buitenaf en nemen vooral zelf verantwoordelijkheid. Roermond is een stad met een hands-on mentaliteit. “

Twee zinnen uit de inleiding van de voorliggende toekomstvisie die wat de Partij van de Arbeid fractie betreft in een notendop perfect weergeven hoe het proces dat doorlopen is om te komen tot deze toekomstvisie is verlopen..

Burgers van onze stad die in groten getale, meer dan 7000 inwoners en partners, hebben deelgenomen aan het denkproces om richting te geven aan hun stad. Het open plan proces dat burgers in staat stelde zelf hun hoop en vrees, hun ambitie en verlangen, en hun dromen te kanaliseren naar 5 richtinggevende thema’s.

De rode draden ontmoeting, verbinding en samenleving die zo cruciaal zijn omdat ze precies dat uitdrukken wat het inhoudt om samen een gemeenschap te vormen.

Als Partij van de Arbeid zijn we verheugd over deze inzet en betrokkenheid van onze burgers en partners. Het toont aan dat onze samenleving bloeit en bruist, dat Roermond een stad is om trots op te zijn, de parel van Midden Limburg en ver daarbuiten. Met deze toekomstvisie zetten we wederom een nieuwe stip op de horizon, waarmee we onszelf blijven uitdagen tot nog grotere hoogtes te stijgen.

Onze samenlevingsvorm die ons de afgelopen decennia gelukkig veel stabiliteit heeft gebracht staat onder druk. Economische onzekerheid en daarmee toenemende verschillen tussen werkenden en niet werkenden, maar ook de veranderende demografische samenstelling van onze bevolking met een snel toenemend aantal ouderen en de integratie van vele nieuwkomers die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld elders in de wereld, vraagt om nieuwe initiatieven en impulsen.

De toekomstvisie is geen statisch document. Maar het is wel de stip op de horizon die ons met elkaar verbindt, en het raamwerk en de thema’s definieert om ons beleid de komende jaren aan te toetsen. Ontmoeting, verbinding en samenwerking. Zorgen voor elkaar, een stad voor jong en oud, waar je actief kunt zijn, waar je werk hebt en je kunt ontspannen, en een stad die trots is op zijn historie, maar ook kansen ziet om zijn plek aan het water opnieuw te benutten voor haar toekomst.

Als raadsleden hebben we een eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn gekozen om deze stad te besturen en een juiste afweging te maken in het algemeen belang van onze inwoners. Maar in dit proces was onze rol daarin meer faciliterend. Met de klankbordgroep uit ons midden hebben we het hele proces om te komen tot deze toekomstvisie nauwlettend gevolgd en bijgestuurd waar nodig.De uitkomst van het proces is een mooi richtinggevend document dat de leidraad gaat zijn in onze afwegingen bij toekomstige besluiten.

Wat de PvdA betreft een proces en een document om trots op te zijn. We zijn trots op onze inwoners en onze stad dat we in staat zijn gebleken een dergelijk proces zo eendrachtig tot een goed einde te brengen. Ontmoeting, verbinding en samenwerking in optima forma.

Wij stemmen dan ook volledig in met deze toekomstvisie en zullen deze gebruiken bij onze afwegingen in de toekomst.

Richard Heijmann

Richard Heijmann

Ik ben geboren in Posterholt maar woon sinds 1972 in Swalmen en vanaf 1993 in Roermond. Ik mag dus wel zeggen dat ik een echte inwoner ben van de in 2007 ontstane nieuwe gemeente Roermond. Roermond is een prachtige stad. Een stad om in te wonen, te werken en te recreëren, niet alleen voor onze

Meer over Richard Heijmann