Vragen aan het college van B&W m.b.t. de jeugdwerkloosheid

15 april 2015

De PvdA-fractie heeft de volgende schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld met betrekking tot de jeugdwerkloosheid:

De Roermondse PvdA fractie is zeer content met de extra middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in verschillende arbeidsregio’s. Het kabinet heeft in 2013, 50 miljoen euro uitgetrokken en bovendien een speciaal ambassadeur, namelijk Mirjam Sterk benoemd, voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid.

Met deze aanpak heeft het Ministerie in de arbeidsmarktregio’s 23.000 jongeren aan de slag geholpen. Ter illustratie is de jeugdwerkloosheid zowel in de regio Twente als de regio Parkstad gedaald door ruim 800 jongeren te begeleiden naar school of werk. Bovenop de reguliere budgetten die gemeenten hebben, wordt in 2015 en 2016 in totaal €7 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de arbeidsmarktregio’s.

Vraag 1: Hoeveel van de in 2013 uitgegeven 50 miljoen door het Ministerie is voor de Roermondse jongeren beschikbaar gemaakt?

De centrumgemeente Roermond moet namens de arbeidsmarktregio voor 30 juni 2015 een regionaal plan van aanpak indienen om beroep te doen op de extra uitgetrokken subsidie van 7 miljoen euro.

Vraag 2: Is het plan van aanpak zoals hierboven aangegeven al ingediend om beroep te doen op een deel van de uitgetrokken subsidie van 7 miljoen euro?

Naast de genoemde aanpak heeft op 31 maart jl. in Den Haag de ‘Werkdag Jeugdwerkloosheid’ plaatsgevonden. Naast onder andere ministers Asscher en Bussemaker, heeft o.a. de Gemeente Roermond de intentieverklaring ‘Samen naar een werkende toekomst’ ondertekend. Middels de ondertekening verplichten de verschillende partijen zich voor de komende twee jaar om jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt actief te bemiddelen naar werk. De arbeidsregio wordt geacht hiervoor in samenwerking met werkgevers en onderwijspartners plannen te maken én uit te voeren.

Werkloze migrantenjongeren krijgen in de komende jaren op advies van Mirjam Sterk extra aandacht. Zo komt er een buurtgerichte aanpak om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip raken. De werkloosheid onder migrantenjongeren zonder startkwalificatie is, ondanks de dalende jeugdwerkloosheid, nog steeds met 30% onwenselijk hoog in Nederland. In deze periode heeft de arbeidsmarktregio Midden-Limburg uitvoering gegeven aan het plan ‘Sleutel naar werk’. Hierin is terug te vinden dat de jeugdwerkloosheid in onze regio in die periode is gedaald van 11,1% in april 2013 naar 7,77% in februari 2015. We zijn dus goed op weg, maar het blijft van belang ons de komende periode te blijven in zetten voor met name jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals jongeren met een uitkering en jongeren zonder startkwalificatie.

Vraag 3: Hoeveel werklozen onder de 30 jaar kent de Gemeente Roermond ? Hoe zijn de cijfers naar sekse en afkomst? (man-vrouw/ Nederlanders met een verschillende etnische afkomst)

Zoals de aangestelde ambassadeur Mirjam Sterk aangaf, hebben Nederlanders met een andere etnische afkomst of migranten jongeren moeite met het vinden van een baan.

Vraag 4: Welke inzet toont de Gemeente om deze jongeren te begeleiden naar werk?

Vraag 5: Welke inzet toont de Gemeente om afgestudeerde migranten jongeren aan een baan te helpen?

Vraag 6: Is Gemeente Roermond bereid om actie te ondernemen tegen de discriminatie op de arbeidsmarkt ? Zo ja op welke manier ?

Vraag 7: Is Gemeente Roermond bereid om bedrijven die veroordeeld zijn wegens discriminatie, uit te sluiten van gemeentelijke uitvoeringstaken?

Naast jongeren zonder start kwalificatie hebben we ook jongeren die afgestudeerd zijn en momenteel geen baan kunnen vinden.

Vraag 8: In hoeverre is de Gemeente Roermond bereid om haar netwerk in te zetten om binnen de arbeidsregio afgestudeerde jongeren aan een baan te helpen?

Vraag 9: Is de Gemeente bereid om eu regionaal te kijken naar oplossingen van werkloosheid en daarbij de jongeren te stimuleren om grensoverschrijdend te zoeken naar werk en stage?

Op 30 oktober 2014 is namens de arbeidsmarktregio Midden-Limburg een subsidieaanvraag ingediend bij de ESF-subsidieregeling. Bij goedkeuring zouden deze projecten vanaf januari 2015 beginnen.

Vraag 10: Wat houden deze projecten in ? Zijn deze aanvragen goedgekeurd? Zo ja, welke projecten zijn begonnen? Zo nee, waarom niet en wat moeten we de volgende keer beter aanpakken om beroep te doen op de Europese subsidie?

Stageplaatsen

In het Coalitieakkoord staat dat de Gemeente Roermond extra stageplaatsen gaat creëren. Ook wordt aangegeven dat instellingen die vanuit de gemeente subsidie krijgen gestimuleerd gaan worden om stageplekken beschikbaar stellen.

Vraag 11: Wanneer komt het college met een voorstel omtrent stageplaatsen binnen gemeente Roermond?

Vraag 12: Heeft de Gemeente Roermond een stage quotum ( voorbeeld: per 10 ambtenaren 1 stagiair). Zo ja, wat is dat quotum. Zo nee, waarom niet ?

Vraag 13 : Op welke manier worden instellingen en organisaties die subsidie vanuit gemeente Roermond krijgen, gestimuleerd om stageplekken te creëren?

Vraag 14: Is het creëren van stageplekken een van de vereisten om subsidie te verlenen aan instellingen en organisaties ? Zo Nee, waarom niet ?

Vraag 15: Is Gemeente Roermond bereid om een integraal stageplan te ontwikkelen ?

Bron 1:
Bron 2:
Bron 3: