Een duurzame toekomst

Een schone, duurzame en eerlijke koers is nodig om de gemeente in de toekomst ook aantrekkelijk te laten zijn

Een schone, duurzame en eerlijke koers is nodig om de gemeente in de toekomst ook aantrekkelijk te laten zijn. In de komende jaren zetten  we in Roermond alles op alles om de nu al merkbare gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte, heftige regenbuien en langdurige
droogte zo goed mogelijk op te vangen.

Een wereld met betere luchtkwaliteit, met geïsoleerde huizen en betaalbare energielasten is een absolute noodzaak, maar ook niet goedkoop. We willen koste wat kost voorkomen dat de energietransitie de ongelijkheid en tweedeling vergroot. Nu zien we dat huishoudens met hoge
inkomens hun huis met subsidies kunnen verduurzamen, terwijl gezinnen met lage inkomens in hun tochtige woning met hoge energielasten
achterblijven. Dat is oneerlijk en funest voor het draagvlak.

Energiearmoede moet koste wat het kost voorkomen worden. We geloven in de kracht van de buurt. Daarom werken we dorps- en wijkgericht, en zorgen we dat de opbrengsten van duurzame energieopwekking en warmtenetten terechtkomen bij de gemeenschap. Met
energiecoaches maken we het opwekken van onze energie weer tot wat het hoort te zijn: een nutsvoorziening voor ons allemaal.

Hier maken we voor jou werk van

  • De PvdA wil het afvalbeleid aanpassen. Gescheiden inzamelen wordt makkelijker gemaakt en in de zomermaanden moet de afvalcontainer minimaal éénmaal per week worden geleegd.
  • De PvdA wil starten met de inzet van energiecoaches. Deze coaches helpen huishoudens met lage inkomens om hun energielasten te
    verlagen. Met kleine ingrepen kunnen onze inwoners vaak al energie besparen. Bovendien komt er een duurzaamheidsfonds, waaruit inwoners een lening kunnen krijgen voor aanpassingen aan de woning.
  • De PvdA wil dat nieuwe wijken gasloos worden gebouwd met 0-opde-meter woningen. Daarnaast start een subsidiebeleid om buurtgericht koopwoningen gasloos te maken.
  • De PvdA wil dat de gemeente gaat bemiddelen tussen inwoners, banken en verduurzamingsbedrijven zodat ook woningbezitters met een kleinere beurs hun huis kunnen verduurzamen.
  • De PvdA wil dat bij de herontwikkeling van pleinen (zoals het Wilhelminaplein) hittestress specifieke aandacht krijgt. Ook  woningbouwverenigingen worden gestimuleerd hittestress tegen te gaan, door bijvoorbeeld geveltuintjes aan te leggen of hemelwater op te vangen.
  • De PvdA vindt dat op alle geschikte daken van gemeentelijke gebouwen zonnepanelen moeten komen. Ook moeten gemeentelijke wijkgebouwen verduurzaamd worden.
  • De PvdA wil het eigendom van eventuele zonneweides voor 50% beleggen bij lokale ondernemers.