Duurzame toekomst

Klimaatverandering heeft gevolgen voor onze manier van leven. Op het gebied van duurzame energie liggen er nog veel kansen. De gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven en ook inwoners ondersteunen in het verduurzamen van hun woning of pand.

Jongeren zoeken kansen op. Roermond is de retailstad van Limburg, maar wat bieden wij onze jongeren nog meer? Een veelzijdige economie biedt kansen aan alle inwoners. Zo komen talenten tot bloei en versterken we de economie en de samenleving.

Duurzaamheid betekent ook op een waardige manier oud worden. Wanneer je in Hoogvonderen woont, slecht ter been bent en geen eigen vervoer hebt om bijvoorbeeld naar de winkel te gaan, moet je leven daarin ondersteund worden.

Programmapunten

Zorg dragen voor elkaar is ook zorg drager voor de generaties die na ons komen. Na mij de zondvloed krijgt wel een erg letterlijke betekenis als we de natte zomer van 2016 herinneren. Maar duurzaamheid is meer dan alleen het klimaat. Het gaat ook om dingen als werk of opleiding, dat de generaties die na ons komen ook hun potentieel hier kunnen waarmaken.

Veel mensen kennen het wel (vooral in de kleineren kernen/wijken), kinderen gaan naar de lokale basisschool (als die er nog is), gaan naar een middelbare school op fietsafstand en als ze dan een beetje willen studeren of een opleiding willen die niet heel standaard is dan moeten ze de regio al verlaten en keren vaak niet terug. Niet omdat ze niet willen maar ze leggen hun contacten vaak in de regio waar ze studeren en hun stages lopen. Vergrijzing en ontgroening is een uitdaging voor de komende jaren. We willen dat onze jongeren of ze nu werken of studeren dat ook hier in de regio en provincie kunnen doen.

Een gemeente krijgt steeds meer taken en de uitdagingen voor onze gemeente nemen toe. Daarom moeten we samenwerken met anderen lokaal, provinciaal, nationaal en in het geval van Roermond kunnen we ook letterlijk over onze grenzen heen stappen. We kunnen dit doen als gemeente maar ook als partij. Het voordeel van de PvdA is dat we niet alleen in Roermond mensen vertegenwoordigen, de PvdA heeft vertegenwoordigers in meerdere gemeentes, provinciën, en ook landelijk en in Europa. Samen met onze collega’s gaan wij dan ook in de komende jaren een vuist maken voor deze regio. Dat is namelijk de enige manier waarop wij toekomstbestendig kunnen blijven.

Daarnaast hebben we afgelopen periode ingezet op duurzaamheid maar dat mag nog wel een tandje meer. We gaan namelijk geen rotzooi achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. We gaan voor duurzame en creatieve oplossingen.

Die initiatieven hoeven niet alleen van ons te komen, maar ook van alle inwoners van Roermond. Wilt u uw huis verduurzamen door extra isolatie maar is dat te duur dan zou er een duurzaamheidsfonds moeten zijn waardoor het voor u betaalbaar wordt. Dit geld krijgt u niet maar ‘leent’ u. Het geld wordt terugbetaald met de winst die u haalt uit het verduurzamen van de woning. En dat zou rente vrij moeten kunnen. Want de echte winst zit hem in een beter klimaat voor ons allemaal. Daar gaan we dus samen voor zorgen.

Aantrekkelijk houden

Een duurzaam Roermond is een Roermond dat de toekomst aankan. Niet alleen op het gebied van het milieu maar zoals eerder ook al benoemd zoiets simpels als werk.  Wijkcentra zullen moeten worden aangepast en er moet naar creatieve oplossingen worden gekeken om leegstand aan te pakken zodat de centra aantrekkelijk en een sociaal verzamelpunt blijven.

Cultuur verbindt en daarom willen we dat dit toegankelijk blijft voor iedereen. Dat betekent dat we daarin investeren en dat iedereen kan genieten van het moois dat Roermond en haar vele verschillende culturele groepen, instellingen en organisaties te bieden hebben.

Nieuwe uitdagingen

In de toekomst komen er veel nieuwe uitdagingen af op de gemeente. Zo heeft de gemeente veel taken erbij gekregen op het gebied van zorg. Dat betekent simpelweg meer financiële verplichtingen. En dat betekent minder mogelijkheden met meer taken en meer vragen.

Daarom moet er goed gekeken worden hoe we alles kunnen betalen en hoe we tekorten zoals in verschillende andere gemeenten (blijven) voorkomen. Daarin moeten we eerlijk zijn, dat kan betekenen dat we op verschillende andere manieren aan geld moeten zien te komen en die zijn voor burgers niet prettig. Daarin zijn we eerlijk: een belastingverhoging zien wij niet zitten, maar mocht het nodig zijn dan zullen wij daar wel voor zijn.

Wij zijn voor een onderzoek naar herindeling omdat op dit moment de lokale gemeenteraden hun inwoners niet goed meer kunnen vertegenwoordigen. Afspraken in samenwerkingsverbanden kunnen door een raad, de vertegenwoordiging van de mensen voor de mensen, niet of nauwelijks worden bijgestuurd. Een zinnetje hier en daar kan toegevoegd worden maar veel meer zou het niet zijn. Niet dat wij negatief tegen samenwerking staan, als we kunnen besparen of dingen beter kunnen regelen door met elkaar en voor elkaar te werken moeten we dat doen. We moeten alleen zorgen dat de inwoners van de gemeente Roermond wel gehoord blijven worden. Daarom zal de gemeente Roermond haar toekomstvisie opstellen over hoe zij zichzelf (bestuurlijk) over 30 jaar ziet. Kunnen we de taken nog wel aan? Dit zullen we ook aankaarten bij de provincie en we vragen om een onderzoek naar die bestuurlijke slagkracht. Mocht het nodig zijn dan staan wij open voor (een onderzoek naar) herindeling.

Blijvend werken

Mensen werken langer door, omdat de AOW leeftijd van 65 naar 67 jaar is gegaan. Om te zorgen dat mensen deze leeftijd in goede gezondheid halen is het nodig om als gemeente het goede voorbeeld te geven hoe je met je mensen om moet gaan. Dat betekent dat de gemeente haar zaakjes in orde heeft en de samenwerking aangaat met bedrijven en organisaties die hier ook rekening mee houden.

Roermond is een stad vol met retail, maar wat nu als deze retail verdwijnt door het opkomen van online winkelen, een economie waarin het minder gaat of dat er een ander winkelcentrum in een nabije omgeving wordt gebouwd? Om te voorkomen dat wij als stad, gemeente en inwoners te afhankelijk worden van deze (kwetsbare) sector moeten we blijven innoveren en bedrijven naar Roermond toetrekken, die voor werk zorgen. Bedrijven die een toekomstperspectief hebben, die innoveren en aan de toekomst werken, om simpelweg ervoor te zorgen dat er over 20 jaar nog steeds werk is. Ook kijken we of er weer rijksinstellingen (zoals een belastingkantoor) naar Roermond kan worden gehaald of onderwijsinstellingen die een (deel)locatie openen in Roermond.

Tot slot zetten we nog in op sociaal ondernemerschap zodat initiatieven worden gehoord en in het zonnetje worden gezet maar ook zodat de moeite die ondernemers doen om iets te verbeteren wordt beloond.

Energie voor duurzaamheid

De meeste mensen hebben het al duizend keer gehoord en zullen het nog veel vaker horen: het klimaat warmt op en we moeten meer doen aan duurzaamheid. Wat kunnen wij als gemeente doen om te verduurzamen en wat gaan wij doen om onze inwoners te ondersteunen?

Roermond ligt niet gunstig om windenergie op grote schaal toe te passen, maar wel voor zonne-energie. Daarom zetten we daar op in. Daarbij is ons uitgangspunt om projecten op te starten zoals het zonnepanelen-project dat in de Parkstad al succesvol werkt. Hierbij  staat voorop dat elk project uitgelegd wordt aan burgers om zo vragen en zorgen weg te nemen. Het is namelijk de taak van de PvdA en de gemeente om mensen hierover te informeren.

Veel inwoners willen verduurzamen en vergroenen. Het is namelijk goed voor het milieu maar ook goed voor de portemonnee en daar is niets mis mee. Maar helaas kost dat ook een investering, een investering om je huis opnieuw te laten isoleren of voor zonnepanelen en dubbelglas. Daarom moet er een duurzaamheidsfonds komen. In dit fonds zit geld voor burgers en bedrijven die hun woning, onderneming of pand willen opknappen en verduurzamen. Het gaat hier om een renteloze lening die terugbetaald wordt door middel van de besparingen die iemand verdient door de aanpassingen aan de woning, het pand of de onderneming.

We zouden graag meer elektrisch vervoer zien in de stad. De middelen die we daar op kunnen inzetten zijn helaas vrij beperkt. Wat we wel kunnen doen is een goed voorbeeld zijn en het gemeentelijk vervoer zoveel mogelijk verduurzamen. Daarnaast moeten we blijven innoveren en vernieuwen op het gebied van afvalverwerking zodat we zoveel mogelijk kunnen hergebruiken.

Programmapunten

Aantrekkelijk houden

• Wij investeren in culturele diversiteit en waarderen deze. Culturele activiteiten in wijken vinden wij belangrijk. De code culturele diversiteit is hierbij een belangrijk hulpmiddel. • Wij investeren in de culturele voorzieningen in onze gemeente en willen deze behouden in het kader van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. • De detailhandelsector is voor Roermond erg belangrijk. Echter in deze sector hebben zich de afgelopen jaren forse wijzigingen voorgedaan en zullen zich voordoen. De gevolgen hiervan zijn minder winkels, meer leegstand en minder goed functionerende stads- en wijkcentra. Om de detailhandel en het stads- en wijkcentra te versterken zal het herschikken van winkels gestimuleerd moet worden. • De PvdA wil dat de gemeente actief bedrijvigheid met een innovatief karakter werft, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie of excellente zorg.

Nieuwe uitdagingen

• De decentralisatie van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet stelt Roermond voor een uitdaging. Inmiddels is duidelijk dat Roermond te weinig middelen heeft gekregen voor met name de jeugdzorg en de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening. Op basis van de behoeften van onze burgers moet er gekeken worden in hoeverre het aanbod goedkoper en efficiënter kan. • De PvdA kiest ervoor om het aanbod op het gebied van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet te handhaven en niet hierop te bezuinigen. Indien nodig, dan zullen op basis van “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” de belastingen worden verhoogd. • De PvdA wil een onderzoek naar de voor- en nadelen van een herindeling of vrijwillige fusie van gemeenten in Midden-Limburg en vindt dat de provincie Limburg dit onderzoek moet aanmoedigen.

Blijvend werken

• Met o.a. de maakindustrie, de zorg en de retailindustrie heeft Roermond drie grote economische sectoren binnen de gemeentegrenzen die zorgen voor veel werkgelegenheid. Ondernemers en instellingen moeten worden aangemoedigd om in Roermond te blijven of naar Roermond te komen en (verder) te investeren in de stad. • Het onderwijs moet hier op aansluiten en de gemeente moet hierin een actieve rol spelen om deze aansluiting te initiëren en of verder te bevorderen. • De PvdA wil dat gemeente Roermond naast mooie initiatieven uit de samenleving ook het ‘sociaal ondernemerschap’ actief stimuleert waarbij het verduurzamen van onze mooie stad hoog op de agenda staat. Daarbij moet het behalen van het maatschappelijke doel centraal staan. • Ook wil de PvdA veel samenwerken met het midden- en kleinbedrijf om mensen mee te laten doen in de samenleving door het invullen van banen. Het werkgevers-servicepunt moet de bestaande werkwijze verder uitbouwen. De capaciteit van dit servicepunt moet uitgebreid worden.

Energie voor duurzaamheid

• Alle nieuwe ontwikkelingen moeten duurzaam zijn zoals het gebruik van duurzame materialen en duurzame woningen. • Ook wil de PvdA een fonds voor duurzaamheid vanuit de gemeente. • Innovatieve voorstellen vanuit de samenleving of ons bedrijfsleven die bijdragen aan onze klimaat- en duurzaamheidsdoelstelling kunnen rekening op ondersteuning vanuit de gemeente. • Projecten zoals het zonnepanelen-project uit Parkstad kunnen Roermond helpen bij het realiseren van haar duurzaamheidsagenda waarbij ze ook nog eens haar burgers volledig ontzorgt bij de verduurzaming van hun woningen. • Wij hebben de ambitie dat Roermond niet pas in 2030 maar al eerder een CO2-neutrale gemeente is. Wij zetten daarbij nu in op een realisering binnen de komende twee raadsperiodes, zodat Roermond in 2026 al voldoet aan deze doelstelling. • De openbare ruimte zal door de gemeente duurzaam worden ingericht en beheerd. Te denken valt aan het creëren van voldoende opvangmogelijkheden voor regenwater. Het gebruik van duurzame materialen. • Afval moet beperkt worden en als het toch ontstaat dient het zoveel mogelijk worden hergebruikt. • Fietsen en wandelen  moet gestimuleerd worden. • Het autogebruik moet worden beperkt. Gemotoriseerd verkeer in de stad dient zo veel mogelijk elektrisch te worden.