Fatsoenlijk bestaan

Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Door zekerheid daarover te bieden en zorgen daarover weg te nemen helpen we mensen verder in hun leven. Als je het gevoel hebt dat je vat op je leven hebt, kun je ook meer voor jezelf bereiken.

Mensen moeten ervan op aan kunnen dat zij een betaalbare woning kunnen vinden, dat zij de zorg krijgen die ze nodig hebben, dat ze een baan hebben met voldoende inkomen en dat zij een beroep op sociale voorzieningen kunnen doen wanneer het hen even tegenzit.

Een fatsoenlijk bestaan betekent dat niemand onder het bestaansminimum hoeft te leven en dat mensen met schulden niet in nog grotere problemen komen. Ook daarin moeten we mensen ondersteunen om weer vat op hun leven te krijgen.

Programmapunten

Kan ik de boodschappen betalen? Wordt mijn contract over een halfjaar verlengd? Kan mijn kind mee op schoolreis of bij de sportclub? Er zijn genoeg mensen die één van deze gedachten hebben. In sommige gevallen is het een combinatie van. Genoeg Roermondenaren hebben elke dag te maken met deze gedachten. Ze zijn afhankelijk van een uitkering, een voedselbank en staan op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Weer anderen hebben te weinig geld om een huis of appartement te kopen, maar verdienen weer te veel om in aanmerking te komen voor een betaalbare huurwoning. Ouderen die thuis wonen, minder mobiel zijn en de buren moeten vragen voor het halen van de boodschappen, omdat ze het zelf niet meer kunnen of geen rijbewijs hebben. De economie gaat vooruit maar veel mensen, misschien wel de meeste mensen, merken hier niets of te weinig van.

Toen de Partij van de Arbeid werd opgericht, was één van de kernwaarden ook wel het doel van onze partij dat mensen zich konden verheffen. Met anderen woorden: mensen kunnen het beter krijgen. Dit is tot op de dag van vandaag nog een van onze kerntaken. Want wie voor een dubbeltje geboren is, kan zeker een kwartje worden.

Dit verkiezingsprogramma is geen verhaal over hoe mensen bij de gemeente kunnen komen aankloppen, hun handje kunnen ophouden en dat de gemeente wel betaalt. Deze punten en ideeën doen een beroep op onze solidariteit voor elkaar. Hoe willen wij met elkaar omgaan en wat vinden wij ervan dat er in Roermond bijna 2500 kinderen in armoede leven en 1800 mensen in de bijstand zitten?

Een samenleving waarin we allemaal vooruit komen, kunnen wij als partij alleen samen met de gemeenschap, de burger en met de gemeente bereiken. Om een huis te bouwen is een fundering nodig en om vooruit te kunnen komen in het leven is er een goed en sterk sociaal vangnet nodig voor iedereen. Dit zijn bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen, de bijstand en de AOW. De gemeente speelt hier een rol in.

In Roermond dreigt een tweedeling te komen tussen arm en rijk. Economisch gezien doet Roermond het goed. Zo neemt de werkgelegenheid toe en het werkloosheidscijfer daalt. Mooie rapportcijfers waar de inwoners van Roermond tevreden mee mogen zijn, want over de hele linie gaat het goed.

Zijn wij tevreden met deze cijfers? Het antwoord daarop is ja en nee. Ja, het gaat over de hele linie goed. Maar ook nee, want de zwakkere mensen in de samenleving profiteren hier te weinig van. Waar nu naar gekeken moet worden is hoe we de mensen die het slecht hebben gaan helpen. Mensen die moeilijk aan het werk kunnen komen door leeftijd, ziekte, beperking moeten in staat gesteld worden om ook vooruit te kunnen komen. Dit betekent niet altijd werk maar ook sociale contacten, plezier en een fatsoenlijk leven.

Goed werkgeverschap

Als Roermondse samenleving zijn wij te beoordelen op hoe wij met mensen omgaan die het (tijdelijk) minder hebben. Daarom willen we dat de gemeente het goede voorbeeld geeft in werkgeverschap. Er moeten extra stageplekken voor mensen uit deze doelgroepen komen om hun een grotere kans te geven op de arbeidsmarkt. De gemeente moet zoveel mogelijk mensen in vaste dienst nemen. Zijn er mensen die bijvoorbeeld bij de Westrom werken en in vaste dienst bij de gemeente kunnen treden, dan moet zij ook hierin haar verantwoordelijkheid nemen. De PvdA garandeert een (beschutte) werkplek voor deze mensen.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Wanneer de gemeente het goede voorbeeld geeft in hoe zij met haar werknemers omgaat, dan kan zij ook eisen stellen aan de organisaties en ondernemers waarmee de gemeente samenwerkt.

Ondersteuning bieden

We moeten ook realistisch zijn. Dit programma en deze ideeën gaan niet iedereen van deze groep aan het werk helpen of aan een vaste baan. Dat gaat geen enkele programma en partij doen. Inwoners van Roermond die afhankelijk zijn van uitkeringen of bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag moeten worden ondersteund. Niemand houdt ervan wanneer er huurtoeslag is aangevraagd, deze is toegekend en er één, twee of in sommige gevallen wel drie jaar later moet worden terugbetaald. De gemeente heeft een taak om de inwoners van Roermond hierbij te ondersteunen. Het aanvragen van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering kan voor mensen die dit nodig hebben ingewikkeld zijn. We zullen kijken hoe we deze regels kunnen vereenvoudigen en aanpassen. In de toekomst verandert ook de arbeidsmarkt, door digitalisering en robotisering zullen banen verdwijnen en er niet altijd evenveel banen voor terugkomen. Om hier op vooruit te lopen willen wij kijken of we een proef kunnen doen met het basisinkomen.

Betaalbaar wonen

Wie kent het niet: starters die moeite hebben om een plek te vinden om te gaan wonen? Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning of om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, maar ook niet genoeg om een woning te kunnen kopen. Dan zijn er nog de wachtrijen voor mensen die wel in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar waar er gewoon te weinig van zijn. De gemeente moet in samenspraak met haar partners (de woningbouwcorporaties) om de tafel gaan zitten en kijken of er meer woningen gebouwd kunnen worden en hoe woningen toegankelijker worden voor een bredere groep mensen, zodat iedereen aan een passende woning kan komen.

Zorgen voor iedereen

Het thema van dit programma is zorgen voor elkaar. Dat betekent ook zorgen voor zorg. Zorgen dat mensen die zorg nodig hebben die krijgen en dat die toegankelijk is. Dat mensen weten waar ze aan toe zijn, maar ook dat mensen die ondersteuning nodig hebben die ondersteuning krijgen.

Het begint bij communicatie en toegankelijkheid. Wanneer iemand een probleem heeft, moet hij weten waar hij terecht kan, hoe hij daar kan komen, wat de vereisten daarvoor zijn (is er een doorverwijzing van de huisarts nodig?), wat het gaat kosten en wat voor programma er wordt aangeboden. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken en toegankelijke informatie nodig over hoe een zorgverlener communiceert met iemand die gebruik maakt van die zorg. Zijn er problemen of klachten waarmee u niet terecht kunt bij de zorgverlener dan vindt u bij ons een luisterend oor en kijken we of er stappen zijn die we kunnen ondernemen. Dit informatie/klachtenpunt kunnen we op meerdere manieren inrichten. Ideaal zou zijn via de gemeente zodat alle informatie centraal verzameld wordt. Mocht dit niet lukken dan doen we dit samen met belangen organisaties of als partij.

De gemeente moet verder inzetten op samenwerking tussen zorgaanbieders en de middelen die de gemeente heeft. De zorg- en wijkteams van de gemeente spelen hierbij een belangrijke rol. Zowel bij het signaleren van problemen als bij het communiceren van mogelijkheden aan mensen. Dit zorgt ervoor dat de zorg toegankelijk is en dat burgers hier makkelijk terecht kunnen met hun problemen.

Zodra zorg toegankelijk is moet die zorg ook gewoon goed zijn. Niemand wilt slechte zorg want dat is hetzelfde (of misschien nog wel erger dan geen zorg). Daarvoor moet er gecontroleerd worden door de gemeente. Om dat mogelijk te maken moeten er al duidelijke eisen worden gesteld in de aanbestedingen die de gemeente doet en moet daar kritisch (naar blijven) worden gekeken. De klachten en problemen van de organisatie, het personeel maar ook van de mensen die de zorg ontvangen, moeten serieus genomen worden. De gemeente controleert de zorg en luistert naar mensen om de zorg te blijven verbeteren. Dat betekent dat we elke dag opnieuw de beste zorg gaan leveren die mogelijk is en dat dan ook elke dag proberen te verbeteren. Zo halen de mensen die de zorg nodig hebben het beste uit de zorg en wordt het geld besteed aan zorg. En daar is het voor.

Iedereen doet mee

In Nederland is er veel te doen over nieuwkomers, mensen die nieuw het land in komen. Daarnaast is Roermond al bijzonder multicultureel. Nieuwkomers zijn welkom in Roermond, we willen zelfs wanneer het nodig is vluchtelingen opnemen. Wel binnen het draagvlak van onze gemeente. Voor de nieuwkomers gelden dezelfde regels als voor Nederlanders, dezelfde rechten en plichten. Daarnaast onderzoeken we of de gemeente weer de inburgeringscursus kan verzorgen, omdat de belastingbetaler en de vluchtelingen allemaal niet gebaat zijn bij slechte lessen voor de inburgering. Ook bieden wij hulp aan mensen die minder goed kunnen lezen en schrijven. We willen ervoor zorgen dat iedereen in staat is om een bijdrage te leveren – nieuwe inwoners van Roermond of mensen die hier zijn opgegroeid.

Veel van onze feesten zijn apart. Er zou een dag moeten komen waar we er allemaal even bij stilstaan dat iedereen anders is, en dat dat in een land als Nederland helemaal prima is. Op die dag kunnen er op scholen workshops gegeven worden over diversiteit en overal in de gemeente is ruimte voor kraampjes met bijvoorbeeld een Turkse pizza waarna als toetje een stuk Limburgse vlaai uit het vuistje kan worden gegeten.

Programmapunten

Goed werkgeverschap

• De gemeente Roermond wordt een voorbeeld van goed werkgeverschap (maatschappelijk verantwoord ondernemen). • De gemeente streeft naar zoveel mogelijk vaste aanstellingen, beperkt haar flexibele schil en neemt tijdelijke medewerkers in dienst conform de cao. • De gemeente neemt zelf mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Hierbij denken we ondermeer aan de Westrom medewerkers. • Tevens realiseert de gemeente in de komende raadsperiode 20 extra banen voor Roermondenaren die in aanmerking komen voor de nieuwe beschutte werkplekken. • De gemeente zorgt dat het ambtenarenbestand divers is. • De gemeente creëert een aanbod voor stage- en werkervaringsplaatsen voor bijstandsgerechtigden en mensen die een opleiding volgen. • De gemeente Roermond straalt uit dat ze van alle ondernemers, samenwerkingspartners en contractpartners hetzelfde goed werkgeverschap verwachten als dat van de gemeente en dwingt dit af daar waar dit qua contracten kan en/of dit door gemeentelijke investeringen (bijvoorbeeld het Outletcenter) mogelijk is.

Ondersteuning bieden

• Wij blijven natuurlijk uitkeringsgerechtigden ondersteunen bij het vinden van werk. • Van diegenen waar de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is verwachten wij een zinvolle bijdrage aan onze samenleving. Door middel van deze maatschappelijke activiteiten vergroot het eigen netwerk wat mogelijk kan bijdragen in het vinden van welk werk dan ook. • In de komende raadsperiode willen wij inzetten op het activeren van deze doelgroep en willen we het bereik van ons armoedebeleid vergroten door een pro-actieve aanpak. • Daarnaast willen wij op basis van vertrouwen gaan experimenteren met het regelluw maken van de bijstand en indien mogelijk willen we een proef starten met een basisinkomen. • De gemeente geeft actief voorlichting aan gezinnen met een laag inkomen zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van regelingen zoals huur- en zorgtoeslag. Hierbij kijken we ook nadrukkelijk naar mensen met werk en werken we samen met werkgevers om mensen te informeren.

Betaalbaar wonen

• Met samenwerkingspartners willen wij bekijken hoe in Roermond meer goedkope huurwoningen beschikbaar kunnen komen voor Roermondenaren met een minimuminkomen zonder vaste arbeidsovereenkomst. • Dit willen we bereiken d.m.v. het bevriezen c.q. verlagen van huren van bestaande huurwoningen en het realiseren van goedkope of vervangende nieuwbouw. • In de koopsector moeten er goedkope starterswoningen gerealiseerd worden. • We willen op zoek naar creatieve oplossingen voor meer en betaalbare woningen, vooral voor jongeren.

Zorgen voor iedereen

• We hechten veel belang aan de rol van mantelzorgers. We maken budget vrij om hen beter te informeren over mogelijkheden van ondersteuning bij hun zorgtaken en voor het organiseren van bijeenkomsten. • Samenwerking met en communicatie tussen zorggebruikers en zorgaanbieders is belangrijk. We willen maatwerk bieden en de mensen zeggenschap geven over de zorg die ze nodig hebben. Wie tussen wal en schip dreigt te vallen, vindt voor zijn klacht een willig oor. • Samenwerken op het gebied van zorg wordt verder uitgebreid. In de samenwerking zijn huisartsen en andere eerstelijnsinstellingen betrokken, in de sociale wijkteams zijn de wijkverpleegkundigen de spil. • Wij willen dat geld voor de zorg zoveel mogelijk besteed wordt aan zorg en niet aan instellingskosten. Daarom nemen we in onze aanbestedingen eisen op over de verdeling van geld dat naar de directe uitvoering gaat en geld dat bestemd is voor overhead. • Ook besteden we niet alleen aan op prijs, maar nemen we ook eisen op m.b.t. kwaliteit, goed werkgeverschap en werken met vaste dienstverbanden. • Voor betere en efficiëntere jeugdzorg wil de PvdA dat de gemeente de samenwerking tussen de aanbieders van jeugdzorg regisseert. • We streven naar een integrale benadering op de terreinen AWBZ, jeugdzorg en passend onderwijs; dat vraagt regie van de gemeente. Preventie van problemen is daarbij een belangrijk thema. • Voor organisaties die niet of onvoldoende samenwerken, zoekt de gemeente andere aanbieders. • Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, grijpen we op zorgvuldige wijze in en zijn er goede opvangvoorzieningen beschikbaar.

Iedereen doet mee

• De PvdA wil er in onze gemeente voor zorgen dat iedereen zich ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele geaardheid vrij kan bewegen en uiten. Elke vorm van belediging en discriminatie wijzen wij af en pakken wij aan. • Samen met de Anti Discriminatie Voorziening Limburg willen wij met ingang van 2018 jaarlijks een diversiteitsdag organiseren waarop we met een symposium, voorlichting op scholen en in bedrijven en bij sportclubs het bewustzijn van mensen willen vergroten. • Wij zien de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats.. Dat betekent dat er in bibliotheken een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid, en er allerlei vormen van informatie te vinden zijn,