Leefbare omgeving

Inwoners weten heel goed wat ze zelf nodig hebben. Ze wonen, werken en recreëren immers dagelijks in de wijken waar ze wonen. Daarom moeten burgers meer de ruimte krijgen om hun ideeën, wensen en initiatieven terug te laten komen in hun omgeving.

Door veranderingen in het klimaat zullen wijken op een nieuwe manier ingericht moeten worden om goed om te kunnen gaan met regen en hitte. Niemand heeft namelijk graag de kelder blank staan na een flinke zomerbui.

Roermond gaat verder dan alleen de binnenstad. De wijken zullen van ons ook de aandacht en ruimte krijgen die zij verdienen. Want wat in Herten werkt, kan in Swalmen heel anders liggen. Het samenbrengen, communiceren en werken met burgers is daarin ons uitgangspunt.

Programmapunten

Elke buurt is uniek en zeker in Roermond. De (meeste) inwoners van deze wijken en buurten voelen zich ook sterk verbonden met die omgeving en willen graag weten wat er speelt en daar invloed op uitoefenen.

Niet zo gek vinden wij. Al onze raadsleden, leden en vrijwilligers wonen zelf in één van deze buurten en zijn hierin gewone mensen die net als iedereen een prettige leefomgeving willen hebben. Daarom willen wij mensen in staat stellen om invloed uit te oefenen. Wat vroeger door de raad of het college vanuit het stadhuis werd besloten moet nu samen met de burgers.

Samen met elkaar zorgen we voor een leefbare wijk. Wat moet er met gebouwen die lang leegstaan of een wijkcentrum dat vernieuwd moet worden, gebeuren? Zijn er initiatieven die reëel en uitvoerbaar zijn, dan moet een gemeente hierin faciliteren.

We zorgen ook samen voor een veilige omgeving. We zouden liegen als we zouden zeggen dat we alle criminaliteit of overlast gaan terugdringen of aanpakken. Dat gaat niemand lukken. Wat ons wel gaat lukken is een omgeving creëren waarin we samen met elkaar oplossingen gaan zoeken voor problemen. Dat kan zijn door iemand van stadstoezicht toe te voegen in een buurtapp of het organiseren van wijkavonden met de partners (politie, brandweer, toezicht etc.).

Daarnaast is Roermond rijk. Rijk aan unieke buurten en wijken, aan bos en water, aan cultuur en retail. Hoe houden we dat bereikbaar, hoe behouden we deze unieke en kenmerkende dingen in onze mooie stad? Ook dit doen we samen en in overleg met elkaar. Alleen kunnen we een buurthuis opbouwen. Samen met elkaar bouwen we de buurt op.

Vertrouwen in de inwoners

Inwoners van Roermond kennen hun buurt beter dan wie dan ook. Wat is er te doen voor de kinderen. Waar zijn onveilige punten en wat kan er nog meer verbeterd worden? Waar mag gebouwd worden? Waar mag een uitlaatveldje komen voor honden? En waar mag een winkel zitten? Dit zijn maar een paar van de regels waar ambtenaren die zich bezighouden met de ruimtelijke ordening rekening mee moeten houden. Voor inwoners van Roermond die zelf de buurt het beste kennen is het (vaak) frustrerend als ze met al deze regels worden geconfronteerd. Denk hierbij aan het Vrijveld en het voetbalveldje daar. Daar zijn veel dingen fout gegaan. Waar we wel dankbaar voor mogen zijn is de betrokkenheid van de inwoners van de wijk.

Om de betrokkenheid van inwoners verder te stimuleren moet er een duidelijke manier van werken zijn binnen de gemeente. Hoe gaat zij om met een burgerinitiatief? Inwoners van de gemeente moeten goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er zijn om samen met de gemeente, maar ook met andere inwoners, zelf het initiatief te nemen voor een voorstel. Samen met de wijkregisseur kunnen zij dan met een voorstel komen. De communicatie hierin is belangrijk, samen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat deze initiatieven een succes worden.

Inwoners maken de buurt

Waar de gemeente en politieke partijen beter in moeten worden, is dus het vertrouwen in en van inwoners en ondernemers. De inwoners en ondernemers van Roermond moeten veel mee betrokken worden bij het inrichten van wijken. Om een idee hierbij te schetsen is het centrum van Swalmen. Hier staan relatief veel gebouwen leeg. Het Retailpark ligt vijf minuten rijden met de auto verder en er is voldoende parkeergelegenheid. Iedereen zou graag meer winkels zien in een leegstaand centrum maar kunnen deze winkels de concurrentie aan met de grote ketens vijf minuten verder? Samen met de inwoners van Swalmen moet er gekeken worden wat zij willen. Willen zij winkels of moet er iets anders komen (bijvoorbeeld woningen of het park vanaf de Swalm doortrekken). Swalmen staat hierin niet alleen hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Hoogvonderen waar geen supermarkt meer is.

2017 was een soms warme, maar vooral een natte zomer. Nieuwe buurten en wijken zouden op een duurzame manier gebouwd moeten worden om regenwater beter op te kunnen nemen en een aangenamer klimaat te kunnen bieden. Dat houdt voldoende groene plekken in een wijk en de stad in, zodat regenwater wordt opgevangen en de hitte beter wordt geabsorbeerd. Niemand houdt ervan om een garage te staan dweilen als er een zomerbui is langsgetrokken. Ook hierbij is het van belang dat er wordt samengewerkt met de inwoners van de wijken.

Samen met de burgers willen wij de juist de plekken aanpakken die voor uitdagingen zorgen. Wetswijzigingen geven ons nog meer mogelijkheden en burgers geven ons energie om samen met hen plannen te bedenken voor die gebieden. Zo ook het Yageo-terrein. Als we het Vrijveld zien als een bloeiende roos is dit terrein een scherpe doorn aan deze roos en voor de bewoners een doorn in het oog. Daarom zullen wij ons hier extra voor inzetten. De komende jaren willen wij alle partijen oproepen om samen met ons echt werk te maken van deze gebieden in onze gemeente.

Toezicht en veiligheid

Om prettig te kunnen wonen moeten mensen zich veilig voelen in Roermond. Dat is niet alleen belangrijk voor de inwoners van onze gemeente maar ook voor de bezoekers die hier komen recreëren en winkelen.

Voorkomen is beter dan genezen. Inwoners van kernen en wijken buiten het centrum geven aan dat zij graag wat meer stadstoezicht zouden zien. Regels hebben we namelijk al genoeg, maar ze moeten ook gehandhaafd worden. Daarnaast heeft stadstoezicht een preventieve werking (hetzelfde geldt voor de politie). Door het rondrijden en controleren zullen mensen minder snel vervelend gedrag vertonen en wordt het veiligheidsgevoel vergroot. Om dat te bereiken moeten er misschien wel extra middelen naar Stadstoezicht. Dit moet eerst onderzocht worden.

Door technologische ontwikkelingen zijn er nieuwe mogelijkheden. Zo zijn er in veel buurten al buurtapps en zijn er boeren in Midden-Limburg die op eigen initiatief een drone hebben gekocht om drugs op het land beter te kunnen opsporen. Deze initiatieven moet de gemeente waar nodig ondersteunen. Zo kunnen inwoners en de gemeente elkaar versterken. Een goede communicatie staat hierin centraal.

Elke zomer komen er klachten over hangjongeren die voor overlast zorgen. Samen met de wijkteams wordt hier al veel aan gedaan. De wijkteams en in het bijzonder de straatcoaches proberen deze problemen op te lossen. Voor veel jongeren is er in de wijken in de zomer ook weinig te doen daarom moet er samen met deze jongeren en de buurtcoach gesproken worden om er samen de overlast te verminderen

Door bezuinigingen op de brandweer, ambulancezorg en politie is het basisniveau van veiligheid onderdruk komen te staan. De capaciteit van onze partners is beperkt en daarom moeten we in overleg met het gemeentebestuur en onze partners op het gebied van veiligheid en extra capaciteit voor die veiligheid. Omdat er met veel partijen gesproken wordt en de gemeente hier niet alleen in zit kunnen we hier alleen maar aandacht voor blijven vragen en samen met de anderen partijen in de gemeente raad hier beweging in te krijgen.

Bereikbaar recreëren

Roermond heeft voor iedereen wel iets. Hou je van een historische binnenstad dan kun je prachtig wandelen door het centrum. Winkelen kan in de binnenstad, het Outletcenter en het Retailpark. De wijken en kernen van Roermond bieden naast de lokale winkels, cafés en verenigingen ook verschillende stukken natuur die Roermond uniek maken: de bossen bij Swalmen en de Maasplassen bij Asselt en Roermond. Kortom in Roermond is van alles te beleven.

Om dit allemaal te kunnen beleven moeten deze mogelijkheden wel bereikbaar zijn. Inwoners van Roermond die in Weert werken kennen het wel: vaststaan op de Maasbrug op een feestdag in Duitsland. Kom je met de trein naar Roermond, dan kan het zijn dat de verbindingen verre van ideaal zijn.

De gemeente gaat niet over het openbaar vervoer, daar gaat de provincie over. Wat de PvdA wel kan doen (ongeacht zetel aantal) komende vier jaar is samenwerken met de Provinciale-Statenfractie om het openbaar vervoer te verbeteren. De samenwerking met omliggende gemeentes kan ook worden opgezocht om zo de problemen provinciaal aan te kunnen kaarten.

Wanneer mensen op leeftijd en lichamelijk minder mobiel zijn, zijn ze vaak afhankelijk van kinderen, kleinkinderen, vrienden of buren voor boodschappen, vooral wanneer er geen openbaar vervoer is om hen naar de winkel te brengen. De gemeente moet de mogelijkheid onderzoeken om mensen die door het minder rijden van bussen hun mobiliteit dreigen te verliezen, een alternatief aan te bieden. Dit kan het laten rijden van bussen door de gemeente zijn om mensen zo toch naar de supermarkt te laten gaan.

Aandacht voor groen

Roermond is gelegen in een uniek landschap, tussen het water van de Maas, Roer en Swalm en de natuur van de Meinweg en de Maasplassen. Het is een prachtig gebied dat we moeten koesteren en dat niet alleen voor de eigen inwoners aantrekkelijk is om er te fietsen, te wandelen, te kanoën of anderszins te recreëren, maar ook voor mensen uit de regio en ver daarbuiten. Dit betekent dat we er uiterst behoedzaam mee om moeten gaan en het niet moeten verkwanselen door er grootschalige ontwikkelingen toe te staan.

De PvdA maakt zich ook sterk voor voldoende goed onderhouden groen in de binnenstad en in de woonwijken is. Immers, een groene wijk is een wijk waarin het prettig en gezond wonen en werken is.

Naast dat groen bevorderend is voor de wijk, het recreërend is en goed voor het klimaat biedt het ook kansen voor toerisme. De stad Roermond is afhankelijk van retail. Om meer kansen te bieden voor Roermond moeten we inzetten op toerisme en recreatie in het groen. Daarom is het belangrijk dat we ons landschap behouden zodat het aantrekkelijk blijft voor mensen om naar Roermond toe te komen om daarvan te genieten.

Programmapunten

Vertrouwen in de inwoners

• Wij vinden burgerinitiatieven heel erg wezenlijk voor de participatie van burgers in de samenleving. Deze initiatieven dienen te worden ondersteund en de mogelijkheden voor realisatie reëel te benaderen. • Hierbij hoort geen ambtelijke houding van Nee mits maar van Ja tenzij. Het ambtelijk apparaat moet vanuit deze grondhouding gaan werken. In een organisatievisie dient op goed worden vastgelegd hoe de ambtelijke organisatie werkt en welk traject met welke faciliteiten er nodig zijn om daar te komen. • De PvdA kiest voor zo veel mogelijk eigen initiatief bij de inwoners te leggen voor hun leefomgeving. Samenwerking tussen alle bewoners op welke wijze dan ook wordt ondersteund en gestimuleerd. De leefomgeving is van ons allemaal.

Inwoners maken de buurt

• Bewoners weten zelf het beste wat er speelt in hun eigen buurt, dat betekent dat bewoners zelf meer in staat worden gesteld om mee te bepalen over hun eigen buurt. En ze zelf publiekstaken kunnen overnemen en uitvoeren. • Bewoners worden betrokken bij de ontwikkelingen en uitvoering van plannen voor de openbare ruimte. • Wij willen voor de kernen en wijken budget vrijmaken bij de wijkregisseur, zodat bewoners met ideeën zich daar kunnen melden en samen met de wijkregisseur zelf hun wijk leefbaarder kunnen maken. • Yageo is een voorbeeld waarin wij willen laten zien wat er mogelijk is wanneer wij samen met burgers hen in hun kracht zetten.

Toezicht en veiligheid

• Om het vertrouwen van burgers in het gemeentebestuur te versterken is een behoorlijke handhaving nodig. In een fatsoenlijke en solidaire samenleving moet de gemeente passende regels stellen om de belangen van alle burgers tot hun recht te laten komen. Regels zonder geëigende handhaving werken averechts. • Bewoners hebben recht op een veilige, leefbare, woonomgeving. Dat betekent meer inzet van Stadstoezicht in de wijken als aanvulling en ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen zoals buurt-app, burgernet en buurt preventie. • Ook al of niet vermeende hinder en overlast van jongeren in de openbare ruimte wordt door de gemeente opgelost door de inzet van voldoende straatcoaches. • Voorkomen is beter dan genezen. We willen veiligheids- en preventieplannen per wijk/buurt/kern maken en de inwoners erover mee laten denken en beslissen. • De gemeente gaat onderzoeken hoe we op een fatsoenlijke en verantwoorde manier om kunnen gaan met verwarde personen. • Ook gaan wij alle helden in het zonnetje zetten en in gesprek met ze om te kijken waar wij hen in kunnen ondersteunen. Want zorgen voor elkaar en zorgen voor veilige woon-, werk- en leefomgeving doen we samen. • Zo gaan we ook actief de Roermondse burger vragen om mee te helpen, te denken en te organiseren voor veiligheid bij u in de buurt, ook door gesprekken tussen buurt, politie, brandweer en zorg te faciliteren.

Bereikbaar recreëren

• Nu de N280 de komende jaren flink op de schop gaat moet er aandacht zijn voor het bereikbaar blijven van Roermond. Ook na de realisatie van de huidige aanpassingen blijft het zaak waakzaam te blijven dat de weg blijft voldoen aan de vereisten van de stad. • Het vastgestelde gemeentelijk verkeer- en vervoerplan vormt de basis voor ons mobiliteitsbeleid. Voortvarend wordt in de collegeperiode gewerkt aan de acties die uit dit plan voortkomen. • Daarbij ligt de prioriteit bij het doorontwikkelen van het station naar een multimodaal mobiliteit knooppunt. Doel is om het stationsgebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied dat goed bereikbaar is en een aantrekkelijke ontmoetingsplaats vormt. • Het elektrisch vervoer wordt gestimuleerd ten koste van vervoer op basis van fossiele brandstoffen. Roermond zal hierin het voortouw nemen en in 2022 dient minimaal de helft van het gemeentelijke wagenpark elektrisch aangedreven te zijn. • Wandelen en fietsen is gezond en leuk. Zowel via fysieke maatregelen als via andere wegen worden deze vormen van beweging gestimuleerd. Wij blijven ons sterk maken voor goede fietsverbindingen in de regio. • Wij blijven ons inzetten voor goeie verbindingen op het gebied van verkeer en (openbaar)vervoer.

Aandacht voor groen

• Bij de verdere ontwikkeling van onze Maasplassen is er nadrukkelijk aandacht voor het versterken van het openbare karakter. • Voldoende groenvoorzieningen zorgen naast een prettige leefomgeving ook  voor een goed leefklimaat. • Bij de verdere ontwikkeling van de Maasplassen is er nadrukkelijk aandacht voor het versterken van het openbare karakter.