4 oktober 2016

Woningen bouwen op het Melickerveld?

Het Melickerveld is het gebied tussen begraafplaats Tussen de Bergen en de weg N 293
Sinds 2002 worden er voor dit gebied plannen uitgewerkt om een nieuwe woonwijk te bouwen. Er zijn hierbij drie partijen. Een commerciële projectontwikkelaar en 2 woningbouwcorporaties.
In de komende raadsvergadering wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen. Als dit besluit wordt genomen maakt dit de weg vrij om met de bouw van de woningen te beginnen.
De PvdA fractie heeft forse bedenkingen tegen het nieuw te bouwen wijk. Het Melickerveld is een geomorfologisch gaaf gebied met de nodige natuurwaarde. Met het bouwen van woningen wordt dit gebied zwaar aangetast. Maar bovenal is er de komende jaren geen behoefte aan woningen op deze locatie. Er zijn andere alternatieve voorhanden in Roermond. Tevens is het stedenbouwkundig een vreemde ontwikkeling. Een nieuwe wijk ontwikkelen die geen aansluiting heeft bij de rest van Roermond.
Er zijn tegen het ontwerp bestemmingsplan heel veel bezwaren ingediend door belanghebbenden. We constateren dat er te weinig draagvlak is voor de woonwijk. Daarnaast heeft de PvdA enorme twijfel of het gebied door de initiatiefnemers wel zal worden afgebouwd. In een zwart scenario zien wij dat er een 100-tal woningen het gebied worden ingeworpen. Waarmee de verliezen zijn afgedekt of acceptabel zijn gemaakt waarna de ontwikkelaar het bijltje er bij neer gooit, omdat er toch geen behoefte is aan de woningen. Gevolg: het gebied is onherstelbaar verknoeid en er is een slechte wijk gebouwd met veel zorgen en kosten die ten laste komen voor de gemeente.
Reden genoeg om te stoppen met de plannen.

Maar zo makkelijk is het niet. Vanaf 2002 heeft de gemeente meegewerkt aan de plannen van de ontwikkelaars. Pas in 2014 zijn er twijfels ontstaan. De ontwikkelaars hebben de afgelopen jaren kosten gemaakt door plannen op te stellen en gronden aan te kopen. Er is een aantal procedurele stappen gezet waarvoor de gemeente haar medewerking heeft verleend. Dat betekent wat. Natuurlijk kunnen we besluiten het planologische proces nu te stoppen. Maar de ontwikkelaars inschattende zullen zij het daarbij niet laten. Het is mogelijk dat zij een schadeclaim indienen. Gezien het gehele voorliggende traject kan het redelijk zijn om een schade te betalen. Hierbij kan het om enkele miljoenen gaan.

Er is mogelijk nog een manier om van de plannen af te komen. Er is sinds 2015 een nieuwe wet, de woningwet, die wooncorporaties het verbiedt met winstoogmerk deel te nemen aan bepaalde projecten. Dat is hier mogelijk aan de orde.
De PvdA fractie heeft de wethouder gevraagd dit heel goed te onderzoeken. Het antwoord van de wethouder zal bepalend zijn voor welk standpunt de PvdA zal gaan innemen.