Algemene beschouwingen 2017

Door Richard Heijmann op 10 november 2017

Lees hier de woordvoering van onze fractievoorzitter Richard Heijmann bij de Algemene Beschouwingen.

Voorzitter,

We kijken vooruit naar 2018. Een verkiezingsjaar. En tegelijkertijd kijken we ook terug op de afgelopen raadsperiode.

Toen we 3,5 jaar geleden begonnen aan deze coalitie was de ambitie om het anders te gaan doen. Mensen meer betrekken bij het maken van beleid. Transparant zijn en integere politiek bedrijven. Onder de slogan “Mensen maken onze stad” wilden we samenwerking promoten en vanuit de wijken als centrale punt zaken organiseren.

In 2015 kregen we gelijk de decentralisaties voor onze kiezen, de uitvoering van de WMO, jeugdwet en Participatiewet die we moesten overnemen van het Rijk. De overgang ging goed maar de komende jaren zullen we met minder geld toch goede zorg en ondersteuning moeten blijven leveren. En dat blijft een uitdaging. We hebben plannen om de jeugdzorgproblemen aan te pakken en er zijn initiatieven om te komen tot een nieuwe Westrom . Dit zijn goede stappen in het transformatieproces.

Waar het gaat om participatie zetten we in op maatwerk om mensen te ondersteunen richting werk of mee te laten doen naar vermogen. Maar wat is “meedoen naar vermogen” precies? Wat kunnen we nog doen om iedereen die in een dergelijke situatie zit nog een stapje extra te kunnen laten doen.

Daaraan gekoppeld gaat het natuurlijk ook om de ambitie van de Gemeente om zelf garantiebanen te creëren voor de doelgroep. Er komen er 2 bij komend jaar waarmee we op een totaal van 12 komen. Maar overheden in Nederland lopen hopeloos achter bij de doelstellingen op dit gebied. De Partij van de Arbeid is daarom van mening dat ook wij als Roermond best een sterkere ambitie mogen hebben en moeten inzetten op minimaal 5% aan garantiebanen in 2020. Dat zijn rond de 25 banen.

Daarom vraagt de Partij van de Arbeid een toezegging van de wethouder om de ambitie van dit College bij stellen naar 5%.

In de afgelopen periode is ook geïnvesteerd in een nieuw armoedebeleid en de wijze waarop we schuldhulpverlening hebben georganiseerd. Als Partij van de Arbeid zijn we zeker blij met het armoedebeleid dat er nu ligt. Maar we zijn pas echt tevreden als we iedereen die het nodig heeft hier mee bereiken en kunnen ondersteunen. De motie Sociale Boekhouder kan hier aan bijdragen en steunen wij dan ook van harte.

Het betrekken van burgers kwam zeer goed tot uiting in het proces van de Toekomstvisie en daarna ook bij de opstelling van andere visies. Heel veel Roermondenaren hebben hier aan meegewerkt en daarmee is het een product van onze hele Gemeente. Maar nu komt het aan op de uitvoering. Hierbij moeten we er voor waken dat het ook een praktische invulling krijgt

Burgers betrekken bij beleidsvorming betekent ook iets voor je organisatie. Mensen die gewend waren om achter hun bureau een voorstel te schrijven, moeten er nu achteruit komen en in gesprek gaan met de burger die misschien wel een heel ander idee heeft. Met de nieuwe organisatievisie en het daaraan gekoppelde SPP kunnen we kijken of de organisatie wel klaar is om op deze nieuwe manier te werken.

We hadden gevraagd om het SPP nu bij de begroting te kunnen behandelen, maar helaas blijkt het nog niet klaar, ondanks dat we er al twee jaar om vragen. Daar zijn we niet blij mee. Eigenlijk zouden we alle gevraagde personele uitbreidingen dan nu moet bevriezen in afwachting van de behandeling hiervan. Daar hebben we serieus over nagedacht. Maar we hebben besloten dit niet te doen.

Met de verkiezingen in het verschiet past het volgens ons niet om de organisatie voor maanden stil te leggen door alle incidenteel gevraagde posten voor personeel uit de begroting te halen.

Wel verzoeken wij het college met een motie bij deze begroting om de uitkomsten van het SPP direct met de Raad te delen, en wat nog belangrijker is, aan te geven hoe de uitbreidingen die nu in de Begroting staan hier in passen.

Voorzitter,

Zaken vanuit de wijken organiseren. Een van de speerpunten van deze coalitie. Op de Donderberg en in Swalmen zijn al goede stappen gezet. De aandacht voor de andere wijken is in de Begroting naar de mening van de Partij van de Arbeid echter erg karig. Hier mag meer focus op komen. Als we de sociale cohesie in wijken willen versterken moeten we daar ook de middelen voor creëren.

Een middel zou een wijkservicepunt kunnen zijn. In Swalmen bestaat dit sinds enige tijd op initiatief van de Dorpsraad. Wij zouden als Pvda iets dergelijks ook graag zien in de andere wijken in Roermond. Het initiatief daarvoor zou net als in Swalmen vanuit de burgers moeten komen, maar als overheid kun je natuurlijk wel hierover in gesprek gaan met burgers. Want misschien weten mensen wel helemaal niet dat dit tot de mogelijkheden behoort. Daarom dient de PvdA de motie wijkservicepunten in waarin wij het College en de wijkregisseurs oproepen tot dit actieve gesprek.

In de begroting wordt gesproken over overlast door jongeren en dat hier iets aan gedaan moet worden. Wat de Partij van de Arbeid betreft begint het bij de vraag, waarom is er overlast van jongeren? Zou dit niet kunnen komen doordat er voor jongeren niets of in ieder geval niet veel te doen is in Roermond? Hebben wij eigenlijk wel een jongerenbeleid? En dan bedoel ik niet voor jongeren met problematieken die gebruik moeten maken van jeugdzorg, maar gewoon voor jongeren tussen de 12 en 18.

We hebben in Roermond 2 jongerencentra, een in de Donderberg en een in het Veld, maar wat doen we voor de jongeren in bijvoorbeeld Swalmen of Herten? Voor de jongeren in Hoogvonderen of op de Kemp?

Hierbij kijken we ook naar DB4all. Deze gedreven groep jongeren vraagt al een jaar om ondersteuning middels subsidie, maar tot onze verbazing is deze aanvraag tot op heden nog steeds niet afgehandeld. Wij hebben begrepen dat hen ook ondersteuning is beloofd vanuit de provincie, maar daarvoor moeten wij als gemeente de eerste stap zetten. PvdA is van mening dat voor deze jongeren mogelijkheden gecreëerd moeten worden, denk daarbij bijv aan een Sociale Hypotheek, zoals de Gemeente Enschede die onlangs heeft geintroduceerd. Kan het College aangeven hoe U staat ten opzichte van structurele steun voor deze organisatie, zodat ook zij kunnen profiteren gemeentelijke en provinciale steun?

Ook vragen wij aandacht voor het creëren van meer en betaalbare woningen voor jongeren. Er wordt voldoende gebouwd in Roermond, maar met name voor jongeren onder de 23, is er bitter weinig te krijgen. En juist deze doelgroep zouden we graag voor Roermond behouden, want met de komende vergrijzing zal deze groep belangrijk zijn voor de invulling van de werkgelegenheid in onze stad.

Voorzitter,

Al 4 jaar spreek ik in deze raad over Yageo en de noodzaak om te komen tot een oplossing voor dit terrein. In 2014 is er door de raad een motie aangenomen om raad en burgers actief te betrekken bij de ontwikkeling van dit gebied. Maar helaas werd deze motie onuitgevoerd van tafel geveegd toen er in 2015 een project-ontwikkelaar met plannen aan kwam zetten. En weer leidde dit tot NIETS.. Volgens de laatste info, die we dan toevallig vernemen als antwoord op technische vragen bij de begroting, heeft de eigenaar inmiddels zelf een partij ingehuurd, waarmee we als Roermond weer een afwachtende houding lijken aan te nemen.

Voorzitter, voor de Partij van de Arbeid is dit onverteerbaar. We wachten al veel te lang. Daarom onze oproep, stof die oude motie uit 2014 af, ga er mee aan de slag en kom met voorstellen. Er zijn ons inziens nog wettelijke mogelijkheden binnen onder andere de WRO en de Crisis en Herstelwet die onvoldoende onderzocht/benut zijn, voor het geval de eigenaar niet voldoende wil meewerken of misschien wel plannen met het gebied aan het ontwikkelen is die wij niet willen.

Om dat nog eens te benadrukken dienen we samen met de SPR een nieuwe motie in. Misschien overbodig, maar zie het dan maar als een krachtig signaal dat wij willen dat er iets gebeurt.

Tot slot.

Als Partij van de Arbeid zijn we trots op dit College en de samenwerking in de coalitie. Was het allemaal goed en zo snel als we hadden gehoopt? Nee, dat niet in alle gevallen. Maar er zijn veel nieuwe zaken in gang gezet, en de komende jaren hopen we hier samen met onze burgers op te kunnen voortbouwen.

Richard Heijmann

Richard Heijmann

Ik ben geboren in Posterholt maar woon sinds 1972 in Swalmen en vanaf 1993 in Roermond. Ik mag dus wel zeggen dat ik een echte inwoner ben van de in 2007 ontstane nieuwe gemeente Roermond. Roermond is een prachtige stad. Een stad om in te wonen, te werken en te recreëren, niet alleen voor onze

Meer over Richard Heijmann